13 sep 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 september 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 13 september 1996, op Hertoginnedal, van 11.30 uur tot 14 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Over de initiatieven op internationaal vlak ter bestrijding van de sexuele uitbuiting van kinderen volgt een afzonderlijk bericht. Verder werden de nieuwe forfaitaire basisbedragen goedgekeurd die de centra voor nierdialyse vanaf 1 juli 1996 mogen aanrekenen aan het RIVIZ. (persbericht 1 van 13/09/1996) In het kader van de verdere modernisering van de werking van de +federale overheidsdiensten heeft de Ministerraad: - een omzendbrief goedgekeurd die een grotere flexibiliteit invoert van de openingsuren van de federale openbare diensten. (persbericht 2 van 13/09/1996)- kennis genomen van een verslag van de Minister van Ambtenarenzaken over:- de keuze van een éénvorming informaticasysteem voor het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten; - de oprichting van een personeelsdatabank voor statistische verwerking bij het Ministerie van Ambtenarenzaken. (persbericht 3 van 13/09/1996) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waarbij dhr. André Leysen opnieuw wordt voorgedragen als beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg. Hierdoor kan zijn mandaat met een derde periode van één jaar worden verlengd. (persbericht 4 van 13/09/1996) De Ministerraad keurde eveneens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed i.v. m. de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. De volgende drie organisaties krijgen toegang tot dit register: - de "Intercommunale des Eaux de Couvin et Environs"; - het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië"); - de "Société Régionale Wallonne du Logement" ("Waalse Gewestmaatschappij voor Huisvesting"). (persbericht 5 van 13/09/1996) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om een +aantal huurovereenkomsten af te sluiten voor de huisvesting van verschillende federale diensten. (6) Verder werd een voorontwerp van wet goedgekeurd over de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken. Tevens werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot erkenning van culturele verenigingen die genieten van een belastingvrijstelling voor giften. (persbericht 7 van 13/09/1996) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de +Belgische deelname aan de verdubbeling van het startkapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). Ook werd het voorontwerp van wet goedgekeurd over de Belgische deelname aan de elfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development Association - IDA). Verder heeft de Ministerraad beslist om de EU-administratie in Oost-Slavonië mee te financieren. (persbericht 8 van 13/09/1996) De Ministerraad daarnaast keurde zes voorontwerpen van wet goed +i.v.m. internationale overeenkomsten. Deze voorontwerpen behandelen de volgende onderwerpen: 1) de Overeenkomst tussen België en Algerije over het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen; 2) het Protocol over de wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen; 3) de EU-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU, haar Lidstaten en Estland; 4) de EU-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU, haar Lidstaten en Letland; 5) de EU-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU, haar Lidstaten en Litouwen; 6) de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU, haar Lidstaten en Tunesië. (persbericht 9 van 13/09/1996) Tot slot nam de Ministerraad de principiële beslissing om noodhulp +naar Liberia te zenden.