14 dec 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 december 1995

De Ministerraad vergaderde op donderdag 14 december 1995, in de Wetstraat 16, van 8.00 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister houdt om 10.00 uur een persconferentie in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom Hertogstraat 4. Vooreerst besliste de Ministerraad dat de Ameritech-Singapore Telecom -Tele Danmark de nieuwe strategische partner van Belgacom wordt. De Regering zal 19. 999.999 aandelen van de 40.000.000 Belgacom-aandelen verkopen voor een bedrag van 73,3 miljard frank. Hierover zal op de persconferentie meer uitleg worden gegeven. De Ministerraad heeft de 29 veiligheids- en samenlevingscontracten voor 1996 goedgekeurd. Ze zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de 29 steden en gemeenten die reeds in 1994 en 1995 een veiligheidscontract hadden afgesloten. ( persbericht 1 van 14/12/1995) Daarnaast werd een aantal maatregelen genomen in verband met de +organisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken. ( persbericht 2 van 14/12/1995) Verder werd een aantal projecten goedgekeurd waardoor bij de overheid contractuele personeelsleden in dienst worden gehouden of aangeworven. Het gaat in 1996 om 7007 contractuelen. ( persbericht 3 van 14/12/1995) In het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole 1996 +keurde de Ministerraad een omzendbrief goed. ( persbericht 4 van 14/12/1995) * * * De Ministerraad keurde, in een tweede lezing, drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed ter uitvoering van de wet over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. ( persbericht 5 van 14/12/1995) Door de goedkeuring van twee ontwerpen van Koninklijk Besluit wordt +de overdracht geregeld van personeel en goederen van het "Musée d'histoire naturelle" te Bergen en van de goederen van het "Centre de recherches biologiques" te Harchies respectievelijk naar de Waalse Regering en naar het Waalse Gewest. ( persbericht 6 van 14/12/1995) Tevens werd het personeelskader van de buitendiensten van het +Ministerie van Middenstand en Landbouw uitgebreid met 4 plaatsen. ( persbericht 7 van 14/12/1995) Daarnaast werd de samenstelling vastgelegd van de vertegenwoordiging+ van de federale overheid bij de Commissie voor Erkenning der Aannemers. ( persbericht 8 van 14/12/1995) De Ministerraad ging ook akkoord met de aankoop van +informaticamateriaal voor de mechanografische diensten van de administratie der directe belastingen van het Ministerie van Financiën. De firma Digital zal instaan voor de levering en de installatie van het informaticamateriaal. ( persbericht 9 van 14/12/1995) Verder werd beslist om een beroep te doen op de diensten van Belgacom+ voor de verbetering van de communicatie tussen de gewestelijke bureaus van de Rijksdienst voor Pensioenen. Dit project wordt "BORIS" genoemd. ( persbericht 10 van 14/12/1995) De Ministerraad ging ook akkoord met de onderhandse overeenkomst voor+ het beheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen. De Ministerraad heeft eveneens zijn akkoord gegeven om de aankoop van lichte tweemotorige helikopters MD900 voor de Rijkswacht toe te wijzen aan de firma Helifly BVBA. Verder werd de Algemene Uitgavenbegroting 1995 aangepast, nl in het kader van: - de verkoop van het boorplatform "Yatzy"; ( persbericht 11 van 14/12/1995) - de aankoop van duurzame goederen door het Ministerie van Financiën;+ ( persbericht 12 van 14/12/1995) - de subsidiëring van leningslasten voor het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en -flats. ( persbericht 13 van 14/12/1995) Verder besprak de Ministerraad de voorbereiding van de Europese Top te Madrid. Deze zal doorgaan op 15 en 16 december e.k. Volgens het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie moet de regering een verklaring afleggen voor het Parlement over de internationale oorkonden die door de jaarlijkse algemene conferenties zijn aangenomen. De Ministerraad besprak een ontwerp van regeringsverklaring aan het Parlement. ( persbericht 14 van 14/12/1995) Tevens heeft de Ministerraad een reeks voorontwerpen van wet +goedgekeurd over internationale juridische akten. ( persbericht 15 van 14/12/1995) Tevens besprak de Ministerraad de stand van zaken i.v.m. het +taalkader bij de overheidsdiensten. De overheidsdiensten zijn immers verplicht om een ontwerp van taalkader in te dienen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De stabilisatie van de Duitse Mark-rentevoet op 7,11% werd toegestaan voor een uitvoerkrediet van 299 miljoen Duitse Mark, met een terugbetalingsperiode van 10 jaar. Dit krediet is bestemd voor de financiering van het materiaal en de arbeidsuren van Cegelec Acec en Gec Althom Acec Energie voor de bouw van een hydro-elektrische centrale te Birecik (Turkije). Deze centrale zal een capaciteit van 672 Megawatt bezitten. ( persbericht 16 van 14/12/1995) Tot slot keurde de Ministerraad het tweede deel goed van het programma 1995 van de leningen van Staat tot Staat. ( persbericht 17 van 14/12/1995) Het contract, volgens de onderhandse procedure, met de firma Acec +Energie werd goedgekeurd voor de ombouw van de onderwatermotoren van de tripartite mijnenjagers van de Belgische en Nederlandse Marine. ( persbericht 18 van 14/12/1995)