14 jan 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 januari 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 januari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister herinnerde eraan dat De Post reeds omgevormd werd tot een naamloze vennootschap van publiek recht. De Ministerraad keurde de vernieuwing goed van de beheersorganen van De Post aan de hand van 4 ontwerpen van Koninklijk Besluit. Deze ontwerpen treden in werking op 1 februari 2000. De betrokken Ministerheeft hierover een persconferentie gehouden. De Eerste Minister kondigde tevens de uitvoering aan van een belangrijk punt van politiehervorming (het zogenaamde Octopusakkoord). Het gaat meer bepaald om de oprichting van de adviesraad voor burgemeesters. (persbericht 1 van 14/01/2000) De Minister van Binnenlandse Zaken start op 21 januari 2000 de onderhandelingen met de vakbonden. (persbericht 2 van 14/01/2000) De beslissing m.b.t. de interpolitiezones (IPZ) zal in de maand maart worden besproken. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. (persbericht 3 van 14/01/2000) De Minister van Arbeid en Gelijke Kansen onderstreepte dat alle bepalingen van dit ontwerp na het advies van de Raad van State opnieuw zullen worden onderzocht. In het kader van de politieke vernieuwing bereikte de Ministerraad een principe-akkoord om bij de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers het gewicht van de lijststem tot de helft te beperken. De Eerste Minister zal bij de installatie van de Commissie voor Politieke Vernieuwing (maandag 17 januari 2000) hierover meer informatie geven. De Ministerraad ging akkoord met een voorstel van de Eerste Minister om een budget van 30 miljoen frank vrij te maken voor een federale voorlichtingscampagne rond het Europees Voetbalkampioenschap Euro 2000. (persbericht 4 van 14/01/2000) Tevens keurde de Ministerraad de planning goed van de buitenlandse militaire operaties die de Krijgsmacht overweegt te voeren in het jaar 2000. De Eerste Minister benadrukte dat het aantal militairen voor buitenlandse operaties van ongeveer 2200 teruggebracht wordt tot een 1000-tal. (persbericht 5 van 14/01/2000) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed m.b.t. de instemming met het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof. Dit strekt ertoe een Internationaal Gerechtshof op te richten belast met de bestraffing van de meest ernstige schendingen van het humanitair recht gepleegd door natuurlijke personen. Het Gerechtshof is van subsidiaire aard t.o.v. de nationale strafgerechten. (persbericht 6 van 14/01/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om de kandidatuur te steunen van Senator Alain Destexhe voor de functie van Hoog Commissaris voor de Nationale Minderheden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). (persbericht 7 van 14/01/2000) De Ministerraad keurde eveneens drie ontwerpen van Koninklijk besluit goed voor een vereenvoudigde en versnelde procedure voor de afdeling administratie van de Raad van State. Het gaat meer bepaald om de procedure die geldt wanneer één van de gedingvoerende partijen een onvoldoende belangstelling heeft voor de voortzetting van de rechtspleging. (persbericht 8 van 14/01/2000) Tevens nam de Ministerraad kennis van de oriëntatienota van de Minister van Economie over de oprichting van een Fonds tot schadeloosstelling van medische vergissingen. Verder ging de Ministerraad akkoord om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten met de firma N.V. DRÄGER BELGIUM voor het onderhoud en de herstelling van de ademtesttoestellen van de Rijkswacht en de Gemeentepolitie. (persbericht 9 van 14/01/2000) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om een nieuw contract af te sluiten voor de huur van het gelijkvloers, de 1ste verdieping en de 2de verdieping van het gebouw aan de Rue des Français 1 in Peruwelz. (persbericht 10 van 14/01/2000) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties om een overeenkomst te aanvaarden tussen het Waals Gewest en de Regie der Gebouwen over de herinrichting van de esplanade aan de gevangenis van Namen. (persbericht 11 van 14/01/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van artikel 12, §2 van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. (persbericht 12 van 14/01/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999. Door deze wet moeten werknemers met lage lonen vanaf 1 januari 2000 minder persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid betalen. (persbericht 13 van 14/01/2000) De Ministerraad keurde 3 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de vergoedingsregeling en de analysekosten in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 14 van 14/01/2000) De Ministerraad keurde verder - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de exploitatievoorwaarden bepaalt voor een operator van openbare telecommunicatienetwerken. Dit ontwerp stelt tevens de procedure vast voor de toekenning van exploitatievergunningen. (persbericht 15 van 14/01/2000 Tot slot keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vaststelling van de nadere regels m.b.t. het beheer en de bestemming van het Belgisch Overlevingsfonds. (persbericht 16 van 14/01/2000)