14 jul 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 juli 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juli 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad kennis nam van de evaluatie van het "readmissiebeleid" m.b.t. personen zonder bedrijfsdocumenten. België wil in dit verband drie soorten akkoorden afsluiten. Het gaat om akkoorden op het niveau van de Europese Unie, op het niveau van de Benelux en om bilaterale akkoorden. (persbericht 1 van 14/07/2000) De Ministerraad ging verder akkoord met de maatregelen i.v.m. het actieplan 1999-2000 voor de administratieve vereenvoudiging. Het gaat om een radicale vereenvouding van de administratieve verplichtingen voor de ondernemingen bij overheidsopdrachten. Tot nu toe moest elke onderneming die wenste deel te nemen aan een overheidsopdracht een hele reeks documenten invullen en voorleggen. Vanaf nu zullen de ondernemingen een soort verklaring op erewoord moeten geven. Enkel de inschrijver die na de procedure wordt weerhouden, moet alle documenten voorleggen. (persbericht 2 van 14/07/2000) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van het driemaandelijkse verslag over de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de federale adviesinstanties. (persbericht 3 van 14/07/2000) De Ministerraad ging ook akkoord om een werkgroep op te richten die de voorstellen zal onderzoeken m.b.t. de modernisering van het Ministerie van Financiën. Het gaat met name om voorstellen i.v.m. de human resources (personeelsbeleid, de herstructureringen en de logistieke middelen. (persbericht 4 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat een tijdelijke (voor een periode van 3 jaar) personeelsformatie van raadsheren vastlegt bij de hoven van beroep. Dit gebeurt om de gerechtelijke achterstand weg te werken. (persbericht 5 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vaststelling van het bestek dat van toepassing is op de spraaktelefoniedienst en over de procedure voor de toekenning van individuele vergunningen. Tevens regelt het ontwerp de aanleg en de exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken. (persbericht 6 van 14/07/2000) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om een aantal gebouwen te huren. (persbericht 7 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van een nieuwe beheerder van de Raad van State. Het gaat om de heer Philippe Vermeulen. (persbericht 8 van 14/07/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om met de firma NV Bull een onderhandelingsprocedure te starten in het kader van de geautomatiseerde stemming. (persbericht 9 van 14/07/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen om bij de interministeriële conferentie van Ambtenarenzaken een nota in te dienen over een selectie van uitmuntende praktijken m.b.t. overheidsbeheer. Er wordt voorgesteld om in april-mei 2001 een conferentie te organiseren om de beste praktijken voor te stellen. (persbericht 10 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed waardoor het Ministerie van Justitie en de Raad van State contractuelen in dienst kan nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 11 van 14/07/2000 en persbericht 12 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed voor de bepaling van de weddes van de griffiers en de parketsecretarissen. (persbericht 13 van 14/07/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Het ontwerp van Koninklijk Besluit vervangt een 15-tal Koninklijke Besluiten. (persbericht 14 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde eveneens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b. t. de personeelsformatie en het taalkader van de Hoge Raad voor de Justitie. Ook behandelen de ontwerpen het geldelijk statuut van zijn leden. (persbericht 15 van 14/07/2000) De Ministerraad machtigde de Eerste Minister en de Minister van Mobiliteit en Vervoer om een protocolakkoord te bekrachtigen tussen de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de NMBS. (persbericht 16 van 14/07/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitbreiding van de opdracht van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en voor de wijziging van de samenstelling ervan. (persbericht 17 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de regeling van de gezinsbijslag van de zelfstandigen. Het gaat om één van de maatregelen die aangekondigd werden om de discriminatie tussen zelfstandigen en werknemers weg te werken in afwachting van een algemene reglementering in november. (persbericht 18 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor een aantal wijzigingen aangebracht wordt aan de regeling m.b.t. de uitoefening van een beroepsbezigheid door arbeidsongeschikte zelfstandigen. (persbericht 19 van 14/07/2000) Tevens keurde de Ministerraad de procedure goed voor de raadpleging van internationale experten m.b.t. de haalbaarheid van het scenario van desactivering van de nucleaire centrales. De Eerste Minister benadrukte dat de desactivering van de nucleaire centrales op middellange termijn vastgelegd is in het Regeerakkoord. (persbericht 20 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. (persbericht 21 van 14/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. (persbericht 22 van 14/07/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met een voorstel voor de definitieve regeling van de financiering van de herstructurering van de NV Boelwerf. (persbericht 23 van 14/07/2000) De Ministerraad ging - in een tweede lezing - akkoord met een oriënteringsnota over de elektronische handel. Deze aangepaste nota onderzoekt de verschillende vragen die de ontwikkeling van de elektronische handel oproept. (persbericht 24 van 14/07/2000) Ook keurde de Ministerraad - in tweede lezing - het voorontwerp van wet goed over de verzekering tegen natuurrampen. (persbericht 25 van 14/07/2000) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van het eerste evaluatierapport van de werkgroep "Diabetes en sociale discriminatie". (persbericht 26 van 14/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen. (persbericht 27 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de vaststelling van het aantal geneesheren dat bepaalde bijzondere beroepstitels kan verkrijgen. (persbericht 28 van 14/07/2000) De Eerste Minister besprak ten slotte een aantal beslissingen m.b.t. Buitenlandse Zaken. De Ministerraad ging ook akkoord om het Belgische aandeel van 0,72 % in een wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds te handhaven. Deze wedersamenstelling betreft de periode 2001-2004 en zou de 3 miljard $ niet mogen overschrijden. (persbericht 29 van 14/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst met Hongarije. Deze overeenkomst bracht een associatie tot stand tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Hongarije anderzijds. De aanpassing heeft betrekking op de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie. (persbericht 30 van 14/07/2000) De Ministerraad ging akkoord om 54.200.000 frank vrij te maken op de begroting 2000 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven op het gebied van de promotie van de mensenrechten, preventieve diplomatie, noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties en gemeenschappelijke acties van de Europese Unie in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. (persbericht 31 van 14/07/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om de wetenschappelijke omkadering van het project "Assistance to the Veterinary Services in Eastern, Central and Southern Provinces of Zambia" (ASVEZA) verder toe te vertrouwen aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. (persbericht 32 van 14/07/2000) * * * De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de voordracht van drie leden voor de Raad van Bestuur van ASTRID. (persbericht 33 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de aanwerving van contractuelen door de besturen en andere diensten van Ministeries en instellingen van openbaar nut om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 34 van 14/07/2000) De Ministerraad ging akkoord om het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse en Franse Gemeenschap voor de financiering van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur te verlengen tot 31 december 2000. (persbericht 35 van 14/07/2000) Tevens keurde de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag instelt van de bijdrage die de laboratoria voor klinische biologie verschuldigd zijn voor de externe kwaliteitsevaluatie. (persbericht 36 van 14/07/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit over de keuring van en de handel in vlees van gevogelte voor advies te sturen naar de Raad van State. (persbericht 37 van 14/07/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen. Het ontwerp zet op federaal vlak een Europese Richtlijn om in Belgisch recht. Het wordt voor advies binnen een termijn van één maand naar de Raad van State gestuurd. (persbericht 38 van 14/07/2000) Tot slot ging de Ministerraad akkoord met de vertegenwoordiging van de Regering naar een aantal plechtigheden. (persbericht 39 van 14/07/2000)