14 jun 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 juni 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 juni 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 11. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst, wat betreft de kandidatuur voor de functie aan het hoofd van de NMBS, aangekondigd dat de Regering beslist heeft, om geen enkel risico te lopen op juridisch vlak, een nieuwe procedure van oproep tot kandidaturen uit te schrijven. Deze procedure zal woensdag 19juni 2002 afgesloten worden. De Eerste Minister heeft eraan toegevoegd dat, in het kader van een nieuw globaal plan, de Regering zal onderzoeken hoe een deel van de schuldenlast van de NMBS over te nemen om de situatie van de reizigers te verbeteren. De heer Guy Verhofstadt heeft ook aangekondigd dat de Ministerraad het licht op groen heeft gezet voor de ontwikkeling van de Europa-wijk. Hij zal op de Europese Top van Sevilla voorstellen om de vernieuwde gebouwen van de Residence Palace te kiezen tot nieuwe zetel voor de Ministerraad van de Europese Raad. Een architectenwedstrijd zal hiervoor uitgeschreven worden. Één van de voorwaarden zal zijn de essentiële elementen van het erfgoed te behouden. De Eerste Minister heeft de hoop uitgedrukt dat het dossier zal afgerond worden voor de Europese Top van oktober onder Deens voorzitterschap. De Federale en Brusselse Regeringen zullen overleg plegen betreffende de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Europa-wijk. Bovendien keurde de Ministerraad de volgende punten goed: de aanschaf van nachtzichtkijkers en kijkers voor waarneming met beperkte zichtbaarheid voor de landmacht. (persbericht 1 van 14/06/2002) een contract met de Amerikaanse regering voor de levering van uitrustingen en bijhorende programmasteun teneinde de F-16-vloot te voorzien van een capaciteit "LINK16". (persbericht 2 van 14/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de benoeming van de helft van de leden van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het mandaat van andere "uittredende" bestuursleden wordt vernieuwd. (persbericht 3 van 14/06/2002) de delegatie van bevoegdheid met betrekking tot het uitschrijven en afsluiten van een openbare aanbesteding voor het Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit (CCFF). (persbericht 4 van 14/06/2002) drie ontwerpen van koninklijk besluit rond de wet op de ziekenhuizen. (persbericht 5 van 14/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit. Het ene houdt verband met het globale budget voor de dekking van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het jaar 2002. Het andere houdt de wijziging in van het interventiepercentage van de Staat in het budget van de financiële middelen. (persbericht 6 van 14/06/2002) twee overeenkomsten die in het kader van het Grootstedenbeleid werden afgesloten met de stad Charleroi en met de gemeente Sint-Gillis voor het begrotingsjaar 2002. (persbericht 7 van 14/06/2002) de benoeming van de adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. (persbericht 8 van 14/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat het dragen van wapens regelt door de politiediensten van het koninkrijk. (persbericht 9 van 14/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure. (persbericht 10 van 14/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat de uitbreiding toelaat van een bestaande concessie voor de exploratie en de ontginning van zand en grind op het Belgisch continentaal plat. (persbericht 11 van 14/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de belastingvrijstelling voor prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers, of kunstenaars. (persbericht 12 van 14/06/2002) de projecten armoedebestrijding in het raam van de verdeling van de winst van het dienstjaar 2002 van de Nationale Loterij. (persbericht 13 van 14/06/2002)