14 mrt 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 maart 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 maart 1997, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad heeft, in een tweede lezing, twee voorontwer\-pen van wet goedgekeurd over de voorwaardelijke invrijheid\-stelling (V.I.). (persbericht 1 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde, in tweede lezing, een voorontwerp van wet +goed over het centraal strafregister. In het vooront\-werp wordt rekening gehouden met het advies van de Raad van State. (persbericht 2 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarbij een +betere bestrijding van corruptie mogelijk wordt. (persbericht 3 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten. Het ontwerp integreert de en\-quêtedienst van het Hoog Comité van Toe\-zicht en een deel van het admini\-stra\-tief personeel van de gerech\-telijke politie in dit Commissari\-aat-generaal. (persbericht 4 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenaren\-zaken. De Ministerraad keurde de omzendbrief goed over de indienstneming van contractuelen. Deze contractuelen zullen de statutaire personeelsleden vervangen die hun jaarlijks verlof nemen tijdens de vakantieperiode van 1997. (persbericht 5 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed in +verband met de HST-Fin. (persbericht 6 van 14/03/1997) In 1997 zal de Organisatie voor Economi\-sche Samen\-werking en +Ontwikkeling (OESO) een onderzoek instellen naar de Belgische presta\-ties op milieugebied. In dit raam belastte de Minister\-raad de Staat\-ssecretaris voor Leefmilieu met de coördinatie van het onder\-zoek van de OESO naar de mi\-lieupres\-taties van België. De Ministerraad geeft de verschillende Ministeries de op\-dracht om dit onderzoek voor te bereiden en om achteraf de resultaten uit te dragen. (persbericht 7 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de +gemeen\-tekieswet en de organieke wet over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wijzigt. (persbericht 8 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de controle op de constructie van liften. Dit ontwerp bepaalt dat ook instanties die bepaalde procedures in de bouw van liften opvol\-gen of controleren, aangemeld moeten worden bij de Euro\-pese Commis\-sie. (persbericht 9 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van nieuw reglement goed over het +verlenen van eretekens in de Leopoldsorde en in de Kroonorde aan het Arbitragehof. (persbericht 10 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de terugbetaalbare magistrale bereidingen. De Raad van State had al bevestigd dat er geen enkel juridisch obstakel is voor de in werking treding van nieuwe bepalingen. (persbericht 11 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export. (persbericht 12 van 14/03/1997) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid in verband met de Europese Raad van Ministers van Sociale Zaken. De Ministerraad heeft het Verslag van de Minister van Begro\-ting goedgekeurd over de resultaten van de vergaderingen met de departe\-menten i.v.m. de primaire uitgaven van de federale overheid. Primaire uitgaven zijn uitgaven zonder de rente\-lasten. (persbericht 13 van 14/03/1997) De Ministerraad gaf zijn eensluidend advies over artikel 21 § 2 van +het vooront\-werp van decreet van het Waalse Gewest over rust\-huizen voor bejaarden. (persbericht 14 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde vier voorontwerpen van wet goed die elk een Internationale Overeenkomst omzetten in Belgisch recht. Deze overeenkomsten brengen een associatie tot stand tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en vier landen of verenigingen van landen en hun lidstaten anderzijds. (persbericht 15 van 14/03/1997) De Ministerraad keurde de vrijmaking van een bedrag van 60 miljoen +frank goed ter ondersteuning van een militair contingent van Burkina Faso. Dit contingent neemt deel aan de regionale ECOMOG-vredesoperatie in Liberia, en zal meer bepaald toezien op het verloop van het verkiezingsproces. (persbericht 16 van 14/03/1997) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking over de toestand in Kisangani. (persbericht 17