14 mrt 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 maart 2002

De Ministerraad vergaderde op donderdag 14 maart 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft in de eerste plaats aangekondigd dat België vooruitgang heeft geboekt op het vlak van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. Ons land is er in geslaagd de achterstand van de nog om te zetten richtlijnen te beperken tot 1,5 % (de 23 toegestane richtlijnen volgens de Barcelona-norm). Notificatie hiervan werd overgemaakt aan de Europese Commissie. De Ministerraad heeft anderzijds de voorbereiding verdergezet van de Europese Top die op 24 en 25 oktober 2002 in Brussel zal plaatsvinden, in uitvoering van de Europese Top van Nice. België zal onder meer de vaste installaties ter beschikking stellen van het Internationaal Perscentrum in de Residence Palace. Ons land zal ook de nodige maatregelen treffen om de veiligheid van de Europese Raad te verzekeren. De Ministerraad heeft eveneens de Europese Top van Barcelona verder voorbereid. De Eerste Minister heeft er aan herinnerd dat België inspanningen wenst op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking (0,7 % van het BBP tegen 2010) alsook nieuwe mechanismen wat de schuld van de armste landen betreft. De Eerste Minister heeft tevens de toestand benadrukt in het Midden-Oosten. Hij heeft de wens geuit dat de Europese Unie stappen zou ondernemen in het voordeel van het vredesproces. (persbericht 1 van 14/03/2002) De Ministerraad heeft ook een verklaring afgelegd rond de verkiezingen in Zimbabwe. (persbericht 2 van 14/03/2002) De Eerste Minister heeft ook aangekondigd dat de Ministerraad het voorontwerp van wet heeft goedgekeurd over de oprichting van een Dienst Voogdij voor niet-begeleide minderjarigen. Dit voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De Ministerraad keurde bovendien de volgende punten goed: een voorontwerp van wet betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers. (persbericht 3 van 14/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit rond sommige maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd in de ondernemingen voor radio- en televisie-uitzendingen. (persbericht 4 van 14/03/2002) een voorontwerp van wet betreffende de verhoudingen tussen de overheid en de vakbonden van het militaire personeel van de land-, lucht- en zeemacht, en van de medische dienst. (persbericht 5 van 14/03/2002) een mededeling van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) met betrekking tot de cijfers van de Economische Begroting 2002, op basis van een voorstel van het Federaal Planbureau (FPB). (persbericht 6 van 14/03/2002) een koninklijk besluit rond de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, meer bepaald wat de sanctie bij laattijdige aangifte van arbeidsongeschiktheid betreft. (persbericht 7 van 14/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat bepaalde onregelmatige prestaties regelt voor zekere personeelsleden van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. (persbericht 8 van 14/03/2002) een voorontwerp van wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, in het kader van de modernisering van het handelsregister en de oprichting van erkende ondernemingsloketten. (persbericht 9 van 14/03/2002) het vrijmaken van een krediet van 13.342 euro. Dit bedrag moet de reis- en verblijfskosten dekken van een Rwandese delegatie in Europa. Deze delegatie wordt geleid door Mevrouw Odette Nyiramilimo, Staatssecretaris voor Sociale Zaken van de Republiek Rwanda. (persbericht 10 van 14/03/2002)