14 mei 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 mei 2002

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 14 mei 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft bevestigd dat hij op woensdag 15 mei 2002 zijn Franse collega Jean-Pierre Raffarin in Parijs ontmoet, waar, onder Belgisch voorzitterschap, de jaarlijkse vergadering op ministerieel niveau van het OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gehouden wordt. De Ministers van Binnenlandse Zaken zullen aan deze vergadering deelnemen. Doel van deze ontmoeting is een enge samenwerking tussen de Belgische federale politie en de Franse politiemachten te verzekeren ter bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. Het is niet voldoende dat Belgische politie de mogelijkheid heeft om op Franse bodem misdaadbendes die, vanuit Frankrijk, in België opereren, te vervolgen. België wenst hierin concrete maatregelen. De Eerste Minister heeft nog de nadruk gelegd op de goedkeuring van twee voorontwerpen van wet "gezondheid", in uitvoering van de begrotingsbeslissingen. Over beide voorontwerpen van wet is druk overlegd. Ze leiden tot een vereenvoudiging inzake gezondheidszorg. Beide voorontwerpen van wet willen het geneeskundig korps en de ziekenhuizen ertoe brengen een einde te stellen aan de overmatige uitgaven in zorgverstrekking. Als ze niet geschrapt worden, zullen er sancties getroffen worden. De Eerste Minister heeft ook de definitieve goedkeuring vermeld van het voorontwerp van programmawet, na advies van de Raad van State. Een beslissing moet nog door de volgende Ministerraad genomen worden over twee bijkomende punten inzake de OCMW's. De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: wijzigingen aan de ontwerpen van de anti-discriminatiewetten (persbericht 1 van 14/05/2002) het afsluiten van een dienstencontract voor het boeken van transportmiddelen in het kader van buitenlandse dienstreizen. (persbericht 2 van 14/05/2002) de benoeming van vier bestuurders door de Koning, in naam van de Belgische Staat, voor de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. (persbericht 3 van 14/05/2002) een voorontwerp van wet met het oog op de invoering van een statuut van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden. (persbericht 4 van 14/05/2002) een voorontwerp van wet dat het Gerechtelijke Wetboek over de rechtspleging wijzigt. (persbericht 5 van 14/05/2002) een voorontwerp van wet goed waarbij een veiligheidskorps wordt opgericht binnen het Ministerie van Justitie. Dit korps moet, onder andere, instaan voor het overbrengen van gevangenen van en naar strafinrichtingen en gerechtshoven, het ophalen van gedetineerden die naar het ziekenhuis moeten (persbericht 6 van 14/05/2002) de overeenkomst tussen de federale Staat en de UCL (Université Catholique de Louvain) voor de ontwikkeling, de validering en de verdeling van de SOBANE-strategie. (persbericht 7 van 14/05/2002) de balans van de federale globale plannen met betrekking tot de startbaanovereenkomst. (persbericht 8 van 14/05/2002) ontwerpen van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de deelstaten (Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) over de startbaanovereenkomst, alsook 5 ontwerpen van koninklijk besluit over de financiering van de samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. (persbericht 9 van 14/05/2002) een reeks voorontwerpen van wet rond de sociale zekerheid. (persbericht 10 van 14/05/2002) een reeks wettelijke bepalingen rond de werking van zowel de ziekenfondsen als de Controledienst voor de Ziekenfondsen. (persbericht 11 van 14/05/2002) ontwerp van koninklijk besluit betreffende het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum. (persbericht 12 van 14/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. (persbericht 13 van 14/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan. (persbericht 14 van 14/05/2002) de toewijzing aan de Minister van Buitenlandse Zaken van een bijkomend krediet van 450.000 euro (artikel 52/03.12.28) om het hoofd te bieden aan de bijkomende kosten, verbonden aan de personalisatie en de uitdeling van paspoorten. (persbericht 15 van 14/05/2002) de goedkeuring van het Partnerschapovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie en haar lidstaten. (persbericht 16 van 14/05/2002)