14 okt 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 14 oktober 1999 in de +Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste +Minister Guy Verhofstadt. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt van 14 oktober 1999 Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister toegelicht dat de Ministerraad niet over alle punten op de agenda een beslissing heeft kunnen nemen door de debatten in het Parlement (om 14.00 uur). Op dinsdag zal een korte Ministerraad gehouden worden om 10.00 uur. Dan zal de bespreking van het voorontwerp van wet m.b.t. de regularisatie van bepaalde categorieën van vreemdelingen afgerond worden. De Eerste Minister heeft niettemin verzekerd dat het door de Raad van State geschorste Koninklijk Besluit omgezet is in een voorontwerp van wet. Aan dit voorontwerp van wet moeten nog een aantal technische aanpassingen gebeuren vooraleer het voor spoedadvies binnen drie dagen naar de Raad van State wordt verstuurd. De Ministerraad hechtte zijn principiële goedkeuring aan twee voorontwerpen van wet die nodig zijn voor de verbetering van de informatica bij de overheid. Het gaat meer bepaald om een voorontwerp van wet m.b.t. de informaticacriminaliteit en een voorontwerp van wet over de elektronische handtekening. Beide voorontwerpen van wet moeten echter nog worden voorgelegd aan een interkabinettenwerkgroep vooraleer ze worden overgemaakt aan de Raad van State en het Parlement. Het voorontwerp van wet dat het snelrecht ingrijpend hervormt werd voor het grootste deel goedgekeurd. Eén punt uit het voorontwerp van wet moet nog worden voorgelegd aan een groep juristen. Het gaat meer bepaald om de kwalificatie van de feiten die in aanmerking komen voor de snelrechtprocedure. Er moet gekozen worden tussen strafbare feiten waarvoor een strafmaat geldt van meer dan 1 jaar gevangenisstraf en feiten waarvoor een strafmaat geldt van minimum 3 maanden en maximum 5 jaar gevangenisstraf. De Eerste Minister heeft ook benadrukt dat de procedure niet langer zal mogen duren dan twee weken (beroepsprocedures inbegrepen). De Ministerraad keurde verder de procedure goed die gevolgd zal worden bij het nemen van een beslissing over het "sociaal statuut voor kunstenaars". Bij deze beslissing over het statuut zijn een groot aantal departementen betrokken (Financiën, Tewerkstelling, Sociale Zaken, Middenstand, Economie). De Ministerraad nam kennis van het driemaandelijks verslag m.b.t. de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures. De Ministerraad keurde de naturalisatieprocedure goed die moet worden opgenomen in het voorontwerp van wet dat volgende week vrijdag in de Ministerraad zal worden behandeld. Tot slot legde de Ministerraad de laatste hand aan de voorbereiding van de Europese Top in Tampere (Finland) die vrijdag begint.