14 sep 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 september 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 september 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad werd onderbroken tussen 11.30 uur en 12.30 uur. De Eerste Minister en de Minister van Buitenlandse Zaken namen 3 minuten stilte in acht naar aanleiding van de aanslagen van dinsdag 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de gemeenschappelijke verklaring van de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie, van de Voorzitster van het Europese Parlement, van de Voorzitter van de Europese Commissie en van de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid over de aanslagen van dinsdag 11 september 2001 in de Verenigde Staten (zie, http://www.premier.fgov.be klikken op "nieuw"). De Eerste Minister overliep vervolgens de verschillende beslissingen van de Ministerraad. De Ministerraad stemde in met een opdracht voor het op punt stellen van een slagveldbewakingsradar van het type EL/M 2130 A. (persbericht 1 van 14/09/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de VZW Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat toegang verstrekt tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en waardoor de vereniging het identificatienummer ervan kan gebruiken. (persbericht 2 van 14/09/2001) Verder keurde de Ministerraad 6 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de erkenning als algemene ramp van een aantal overstromingen en stormen die hebben plaatsgevonden in verschillende gemeenten in 2000. (persbericht 3 van 14/09/2001) De Ministerraad verleende daarnaast de Federale Politie de toestemming om over te gaan tot een algemene offerte aanvraag voor een meerjarige open overeenkomst voor het ter beschikking stellen van gespecialiseerd informatica- en telecommunicatiepersoneel voor de Federale Politie. (persbericht 4 van 14/09/2001) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over enerzijds de organisatie en de werking van de Federale Politieraad en anderzijds de aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad. (persbericht 5 van 14/09/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. (persbericht 6 van 14/09/2001) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de bepalingen wijzigt m.b.t. de persoonlijke verschijning van de beklaagde en dat artikel 421 van het Wetboek van Strafvordering aanpast. Op die manier wordt de Belgische wetgeving in overeenstemming gebracht met een aantal arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (persbericht 7 van 14/09/2001) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed om de toepassing te verbeteren van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 8 van 14/09/2001) De Ministerraad ging akkoord met een afwijking van de wet voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. Het gaat om een afwijking bij de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten en huisartsen, de beroepscommissie voor klinische biologie en het Deontologisch Comité. (persbericht 9 van 14/09/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de modaliteiten voor het aanleggen van elektriciteitskabels in de zee. (persbericht 10 van 14/09/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). (persbericht 11 van 14/09/2001) Verder keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed waardoor de overnameovereenkomst tussen de Benelux en Letland, Litouwen en Kroatië aan het Parlement kunnen worden voorgelegd. (persbericht 12 van 14/09/2001 en persbericht 13 van 14/09/2001 en persbericht 14 van 14/09/2001)