15 dec 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 december 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 december 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat het overlegcomité voor aanvang van de Ministerraad is samengekomen onder zijn voorzitterschap. Het overlegcomité heeft de mogelijkheid onderzocht om omgevormd te worden tot een Intergouvernementele Raad die op vast data vergadert. Het overlegcomité keurde verder onder meer het overlegakkoord goed m.b.t. het stabiliteitsprogramma 2001- 2005. Dit stabiliteitsprogramma werd vervolgens ook door de Ministerraad goedgekeurd. (persbericht 1 van 15/12/2000) De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad de benoeming bevestigde van de directeurs-generaal en de adjunct-directeurs-generaal van de federale politie. Het gaat om de volgende personen: - de heer Van Thielen voor de functie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de gerechtelijke politie. Zijn adjunct wordt de heer Hautcoeur; - de heer De Troch voor de functie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de operationele ondersteuning. Zijn adjunct wordt de heer Herman; - de heer Duchatelet voor de functie van directeur-generaal van de Algemene Directie personeel. Zijn adjunct wordt de heer Duhaut; - de heer Hellinckx voor de functie van directeur-generaal van de Algemene Directie materiële middelen. Zijn adjunct wordt de heer Koekelberg; - de heer Warny voor de functie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de bestuurlijke politie. Zijn adjunct wordt de heer Bliki. De Eerste Minister benadrukte dat de selectieprocedure, die via een extern "assessment" en een selectiecommissie verliep, strikt toegepast werd. Ook voor de volgende benoemingen zal deze procedure gehanteerd worden. Op 1 januari 2001 gaat de hervormde politie van start. De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad de uitbreiding besprak van de materiële hulp voor kandidaat-vluchtelingen. (persbericht 2 van 15/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een aantal initiatieven goed voor de bevordering van de mensenrechten. (persbericht 3 van 15/12/2000 en persbericht 4 van 15/12/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van de sollicitatieoproep voor de functie van Directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten. (persbericht 5 van 15/12/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Koninklijk Besluit wijzigt over de samenstelling en de werking van de cellen van de regeringscommissarissen. (persbericht 6 van 15/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een omzendbrief goed die de dienstvrijstellingen vastlegt voor het ganse jaar 2001. In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. Dit betekende dat niet altijd alle ambtenaren gelijk behandeld werden en het publiek vaak laattijdig en onvolledig geïnformeerd werd. (persbericht 7 van 15/12/2000) De Ministerraad ging akkoord om een opdracht toe te kennen aan de firma "P& #38;O North Sea Ferries" voor het transport van militair materieel naar Hull (Groot-Brittannië). (persbericht 8 van 15/12/2000) Ook ging de Ministerraad akkoord om een meerjarig (5 jaar) dienstencontract af te sluiten voor de installatie en het beheer van nieuwe communicatiemiddelen voor de 'sociale' verbindingen tussen België, de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) en de eenheden in ex-Joegoslavië. (persbericht 9 van 15/12/2000) De Ministerraad ging tevens akkoord om een opdracht toe te kennen aan de firma Bull voor de veralgemening van de onderhoudscontracten voor het beheer van de arsenalen. (persbericht 10 van 15/12/2000) De Ministerraad ging verder akkoord om een opdracht toe te kennen voor de aankoop van nachtzichtkijkers en kijkers voor waarneming bij beperkte zichtbaarheid. (persbericht 11 van 15/12/2000) Ook ging de Ministerraad akkoord om een opdracht af te sluiten met de firma Prodata systems voor de aankoop en het onderhoud van software voor het «PERS 2000»-project. (persbericht 12 van 15/12/2000) De Ministerraad ging akkoord om een contract af te sluiten voor de aankoop van 50 lasergeleide penetrerende bommen voor de Luchtmacht. Het contract zal afgesloten worden na een onderhandelingsprocedure met de Amerikaanse autoriteiten (FMS). (persbericht 13 van 15/12/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om een opdracht toe te kennen voor de aankoop van twee zogenaamde "targeting pods" (*) van het type Lantirn (**) voor de F16's. (persbericht 14 van 15/12/2000) De Ministerraad ging tevens akkoord om een opdracht af te sluiten voor de aankoop van 6 ziekenwagens van het type "Pandur". Het gaat om een contract met de Oostenrijkse firma Steyr-Daimler-Puch. (persbericht 15 van 15/12/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten met de firma N.V. VDP Medical & Security voor de herijking van ademanalysetoestellen van het type "Breathanalyser 679T-B2". (persbericht 16 van 15/12/2000) De Ministerraad keurde ook drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de politieraden en -colleges in politiezones met meerdere gemeenten. (persbericht 17 van 15/12/2000) Tevens nam de Ministerraad kennis van een vraag van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers m.b.t. mededeling van ontwerpen van Koninklijk Besluit aan de Voorzitters van Kamer en Senaat. (persbericht 18 van 15/12/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat een Europese richtlijn omzet m.b.t. een raamovereenkomst tussen de UNICE, het CEEP en het EVV. (persbericht 19 van 15/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van de HST-fin. (persbericht 20 van 15/12/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overdracht van de bij 'Fortis Bank Verzekeringen' gevestigde rentekapitalen voor de betaling van de arbeidsongevallenrenten. (persbericht 21 van 15/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bescherming van de economische mededinging. (persbericht 22 van 15/12/2000) De Ministerraad keurde de vrijgave goed van de eerste schijf van 25% van het Federaal programma van de openbare investeringen voor 2001. (persbericht 23 van 15/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van omzendbrief goed m.b.t. de begrotingscontrole 2001. (persbericht 24 van 15/12/2000) Ook nam de Ministerraad kennis van twee bijkomende documenten voor het rapport over de in 2000 in België doorgevoerde structurele hervormingen van de product-, diensten- en kapitaalmarkten. (persbericht 25 van 15/12/2000) Tot slot keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de goedkeuring van een aanvullend protocol bij de herziene Rijnvaartakte. (persbericht 26 van 15/12/2000)