15 jan 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 januari 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 januari 1999 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam kennis van een ontwerp-scenario voor de omwisseling van de munten en biljetten ten gevolge van de invoering van de euro. (persbericht 1 van 15/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed m.b.t. de +inschrijving van België in het kapitaal van het Multilateraal Agentschap voor Investeringswaarborgen. (persbericht 2 van 15/01/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van «domaniale wet» goed. Dit +moet verschillende overeenkomsten goedkeuren die betrekking hebben op onroerende domeingoederen. (persbericht 3 van 15/01/1999) De Ministerraad ging akkoord om een verzoekschrift bij het +Arbitragehof in te dienen tot nietigverklaring van een aantal artikels van een Vlaams decreet. Dit decreet bevat bepalingen voor de wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de onroerende voorheffing. Tevens besliste de Ministerraad overleg te plegen met de Gewesten over een voorontwerp van wet dat de wet wijzigt over het vervoer van gas en andere producten d.m.v. leidingen. Het gaat om de wet van 12 april 1965. De Ministerraad nam ook kennis van de conclusies van de Consensusconferentie 'Diabetes en sociale discriminatie'. Deze conclusies werden aan de Ministerraad voorgelegd door de Minister van Volksgezondheid. (persbericht 4 van 15/01/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van amendement goed +op de wet houdende fiscale en diverse bepalingen. Het voorontwerp van amendement verlaagt het bedrag van de rijkstoelage aan het Globaal beheer van de Sociale Zekerheid. (persbericht 5 van 15/01/1999) Verder belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met de huur van+ de eerste en de tweede verdieping van het gebouw aan de Chaussée de Binche 101 in Bergen. In dit gebouw zal vanaf 1 februari 1999 de Probatiedienst van Bergen ondergebracht worden. (persbericht 6 van 15/01/1999) De Ministerraad nam tevens kennis van de voorruitgang in het project +ADMI-2000. Dit project moet de computertoepassingen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de invoering van gemeentelijke administratieve sancties. Dit voorontwerp kadert in het zogenaamde "gemeentelijk handhavingsrecht". De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met de procedure die gevolgd moet worden bij de verkiezing van magistraten voor de Hoge Raad voor de Justitie. (persbericht 7 van