15 mei 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 mei 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 mei 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 12.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de overdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap regelt van de jeugdherberg in Virelles. Tevens keurde de Ministerraad een bijzondere overeenkomst goed die de samenwerking regelt tussen de Staat en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) m.b.t. de ontwikkelings-samenwerking. ( persbericht 1 van 15/05/1998) De Ministerraad geeft de Regie der Gebouwen de toestemming om +bijkomende lokalen te huren voor de huisvesting van de federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC). ( persbericht 2 van 15/05/1998) De Ministerraad heeft daarnaast kennis genomen van de vooruitgang in +het project ADMI-2000. Dit project moet de computertoepassingen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. ( persbericht 3 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de aanwerving en de bevordering van sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. ( persbericht 4 van 15/05/1998) Verder keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed dat budgettaire en diverse bepalingen bevat. Dit voorontwerp moet een aantal maatregelen uitvoeren die de Ministerraad heeft genomen tijdens het opstellen en de controle van de begroting. ( persbericht 5 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed+ voor de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten over Doorstromingsprogramma's ( persbericht 6 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van samenwerkings-akkoord goed+ tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over het Begeleidingsplan voor werklozen. (Bericht B7) Daarnaast keurde de Ministerraad 4 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de zorgprogramma's voor de behandeling van cardiale pathologie in ziekenhuisverband. ( persbericht 8 van 15/05/1998) De Ministerraad besprak eveneens drie ontwerpen van Koninklijk +Besluit over reproductieve geneeskunde. Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die wijzigingen aanbrengen aan de reglementering m.b.t. de tegemoetkomingen aan gehandicapten. ( persbericht 9 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de +bekrachtiging en voor de wijziging van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1998 dat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling invoerde. ( persbericht 10 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +voor de invoering van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling in de sector van de uitzendarbeid. ( persbericht 11 van 15/05/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het bijhouden van sociale documenten. ( persbericht 12 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m.+ de sociale zekerheid. Het ontwerp voert een voorlopig systeem in voor een zogenaamde elektronische handtekening. Met deze elektronische handtekeningen kunnen aangiften en mededelingen in de sociale zekerheid worden ondertekend. ( persbericht 13 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. ( persbericht 14 van 15/05/1998) Verder keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een+ ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. het informatiebeheer door de instellingen van de sociale zekerheid. ( persbericht 15 van 15/05/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat voor 1998 een tegemoetkoming van 10.000 frank toekent aan bepaalde chronisch zieken. Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van de periodes waarin arbeiders die hop planten of plukken vrijgesteld kunnen worden van sociale bijdragen. ( persbericht 16 van 15/05/1998) De Ministerraad machtigde de Minister van Financiën om in te stemmen +met de vijfde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. ( persbericht 17 van 15/05/1998) Daarnaast besliste de Ministerraad om het plafond te verhogen dat de +Nationale Delcrederedienst voor sommige landen hanteert bij de kredietverzekering voor rekening van de Staat. ( persbericht 18 van 15/05/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een toelage te voorzien voor +de heer Ivan Feys, hoofd van het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger (HR) in Bosnië-Herzegovina. ( persbericht 19 van 15/05/1998) De Ministerraad nam ook kennis van een verslag van de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijnen. ( persbericht 20 van 15/05/1998) Verder nam de Ministerraad kennis van de Mededeling van de Minister +van Binnenlandse Zaken dat hij Generaal-Majoor H. Fransen voordraagt om aangewezen te worden voor het ambt van Commandant van de Rijkswacht. De Minister van Binnenlandse Zaken geeft hierover om 15 uur een persconferentie in de Kazerne Geruzet in Etterbeek.