15 nov 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 november 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 november 1996, in de Wetstraat 16, van 8.00 uur tot 10.40 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die door werk-groepen worden voorbereid. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroepen. (persbericht 1 van 15/11/1996) Verder ging de Ministerraad principieel akkoord aan de Gewesten, respectievelijk de Gemeenschappen de oprichting voor te stellen Interministeriële Conferen\-ties, één over stedelijke hernieuwing, een tweede over de bescherming van de rechten van het kind. (persbericht 2 van 15/11/1996) Tevens werd na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goedgekeurd i.v.m. het wegwerken van de gerechtelijke ach\-ter\-stand bij de hoven van beroep. (persbericht 3 van 15/11/1996) De Ministerraad legde in een ontwerp van Koninklijk Besluit het +globaal budget vast voor 1997, van de financiële middelen voor de uitgaven in de sector van de rustoorden voor bejaarden. (persbericht 4 van 15/11/1996) In het kader van het tewerkstellingsbeleid keurde de Ministerraad +twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed: één i.v.m. de openstaande dossiers van het Tewerk\-stellingsfonds voor risicogroepen kunnen worden afgesloten, (persbericht 5 van 15/11/1996) en één i.v.m. de financiering van het bege\-leidings\-plan der werklozen voor het jaar 1996. (persbericht 6 van 15/11/1996) In het kader van de strategische consolidatie van Belgacom bracht de Ministerraad enkele technische wijzigingen aan de statuten van Belgacom aan. Dit gebeurt in toepassing van de wet voor de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Tevens gaf de Ministerraad de Minister van Landsverdediging de toelating om onderhandse overeenkomsten af te sluiten voor de modernisering van de sonar van de fregatten van de Belgische marine. (persbericht 7 van 15/11/1996) Daarna keurde de Ministerraad in een tweede lezing en na het advies +van de Raad van State een voorontwerp van wet over de financiering van het HST-project definitief goed. (persbericht 8 van 15/11/1996) Ook werd een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de +Overeenkomst over het luchtvervoer van 8 december 1995 tussen België en de Russische Federatie. (persbericht 9 van 15/11/1996) Tot slot nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister+ van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over de toestand in het gebied van de Grote Meren.