15 sep 1995 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 september 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 september 1995, op Hertoginnedal van 11.30 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In het kader van de Algemene Beleidsverklaring én van het opstellen van de begroting 1996, besprak de Ministerraad de voorstelling van de primaire uitgaven van de Federale Overheid voor het jaar 1996. Tevens besliste de Ministerraad om 110 miljoen frank uit te trekken voor noodhulp aan vluchtelingen in Rwanda en in exJoegoslavië. ( persbericht 1 van 15/09/1995) De Ministerraad ging ook principieel akkoord met de voorgestelde duur+ van het Verdrag dat een juridische basis moet geven aan het Eurokorps. Het Verdrag bepaalt niet hoe groot de inbreng van de deelnemende landen in het Korps moet zijn. ( persbericht 2 van 15/09/1995) Hij ging ook akkoord met het herschikken van een aantal kredieten op +de Begroting Ontwikkelingssamenwerking. ( persbericht 3 van 15/09/1995) De Minister van Buitenlandse Zaken gaf vervolgens een stand van zaken+ over de omzetting van de EG-richtlijnen in Belgisch recht. ( persbericht 4 van 15/09/1995) Het budget voor het betaald educatief verlof voor het schooljaar +1995-1996 wordt vastgelegd op 2 miljard frank. Hiertoe keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. ( persbericht 5 van 15/09/1995) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om eervolle onderscheidingen +toe te kennen aan de organisatoren van de nationale herdenkingsceremoniën voor de vijftigste verjaardag van de Bevrijding.