15 sep 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 september 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 september 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad op voorstel van de Minister van Begroting de begrotingsdoelstellingen goedkeurde. Uitgaande van een begrotingsevenwicht in 2000 heeft de Hoge Raad voor Financiën aanbevolen om geleidelijk een vorderingenoverschot op te bouwen van één procent van het BBP tegen 2005. Voor het opstellen van de begroting 2001 blijft het zogenaamde "Goudhamsterprincipe" van toepassing, vooral na de onverwachte verhoging van de prijs van de petroliumproducten die weliswaar de begrotingsvooruitzichten niet in gevaar brengt. De Hoge Raad voor Financiën verwacht een economische groei van 3,1 %. De Ministerraad heeft beslist om rekening te houden met een groeihypothese van 2,5 % economische groei. Op basis van deze doelstellingen wordt een schuldgraad van minder dan 100% van het BBP tegen 2003 bereikt. Daarnaast nam de Ministerraad een beslissing m.b.t. de hoge olieprijzen. De Eerste Minister meent dat een daling van de prijzen is ingezet. Dit neemt echter niet weg dat in de komende weken een aantal personen niet in staat zal zijn om hun stookoliefactuur te betalen. Er zal een eenmalige toelage verleend worden voor de stookoliefacturen in de periode van 1 juli tot 31 december 2000. Deze toelage geldt voor de mensen die een WIGW-statuut hebben (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen). Ook een aantal steuntrekkenden en zelfs werkenden met een laag inkomen zullen van deze maatregel gebruik kunnen maken. In totaal zullen ongeveer 500.000 gezinnen van de maatregel kunnen genieten. Het gaat meer bepaald om een toelage van 5 frank/liter voor een maximum van 1000 liter. De OCMW's zullen de facturen van de betrokkenen controleren. Vanaf 25 september 2000 kunnen deze betrokkenen voor meer informatie terecht op een speciaal telefoonnummer. 50% van het totale bedrag van deze toelagen (geschat op 2 miljard frank) wordt gedragen door de federale Regering. Voor de overige 50% zullen de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling onderhandelingen voeren met de petroleumsector. De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de eerste aanstellingen bij de federale en lokale politie. (persbericht 1 van 15/09/2000 en persbericht 2 van 15/09/2000) De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedkeurde m.b.t. de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. (persbericht 3 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg. (persbericht 4 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vaststelling van het bedrag voor de financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) voor het jaar 2000. (persbericht 5 van 15/09/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de compensatiepremies die aan Belgische grensarbeiders worden uitbetaald. Over het ontwerp werd onderhandeld in een interkabinettenwerkgroep. (persbericht 6 van 15/09/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de beperking van het aantal kinesitherapeuten. (persbericht 7 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de bekrachtiging van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). (persbericht 8 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de oprichting van de Vestigingsraad. (persbericht 9 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6% op de diensten van instellingen met een sociaal oogmerk. (persbericht 10 van 15/09/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de aanwerving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten. (persbericht 11 van 15/09/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Onderzoekseenheid Stralingsbescherming van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK.CEN) gebruik kan maken van informatie uit het Rijksregister. Dit gebeurt in het kader van het epidemiologisch onderzoek "Mortaliteitsstudie bij werknemers van nucleaire bedrijven in België". (persbericht 12 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vertaling van de arresten van de Raad van State. (persbericht 13 van 15/09/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de organisatie van de aanduiding van de gemeentelijke ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. (persbericht 14 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Adviesraad van burgemeesters. (persbericht 15 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed dat de aanvraagtermijn heropent voor het bekomen van het Kruis der Ontsnapten. (persbericht 16 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht regelt. De Ministerraad ging dus akkoord met het algemene concept en met de krachtlijnen van het administratief statuut van de toekomstige militaire reserve. (persbericht 17 van 15/09/2000) De Ministerraad ging akkoord om de Regie der Gebouwen te belasten met de huur van lokalen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (persbericht 18 van 15/09/2000) De Ministerraad nam verder kennis van een mededeling van de Eerste Minister en de Minister van Buitenlandse Zaken over de organisatie van buitenlandse officiële bezoeken in België. (persbericht 19 van 15/09/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Gabon. (persbericht 20 van 15/09/2000) De Ministerraad keurde eveneens het zogenaamde "Facultatief Protocol" goed bij het verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. (persbericht 21 van 15/09/2000)