16 dec 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 december 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 16 december 1999 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad de conclusies besprak van het voorzitterschap van de Europese Top in Helsinki. Deze Top vond plaats op 10 en 11 december 1999. De Minister van Arbeid en Gelijke Kansen en de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zullen contact nemen met hun Britse collega's om de Top van Lissabon (in maart 2000) voor te bereiden. De Ministerraad wijdde een eerste bespreking aan de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in het tweede semester van het jaar 2001. De betrokken ministers zullen de inhoudelijke kant van de dossiers nu reeds voorbereiden. Ze zullen bepalen welke thema's België gedurende zijn voorzitterschap wil gerealiseerd zien. Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de instemming met het Verdrag van Den Haag over de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie. (persbericht 1 van 16/12/1999) De Ministerraad ging ook akkoord met een voorontwerp van wet voor de goedkeuring van een aanvullend protocol bij het Verdrag tussen de NAVO-lidstaten en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede. Dit protocol gaat over de rechtspositie van hun strijdkrachten. (persbericht 2 van 16/12/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord om een bedrag van 5.000.000 frank+ vrij te maken voor de financiering van de humanitaire hulp die België verleende aan Turkije na de aardbeving in augustus 1999. (persbericht 3 van 16/12/1999) Tevens ging de Ministerraad akkoord om op de begroting 1999 van het departement Buitenlandse Zaken kredieten vrij te maken voor een totaal bedrag van 42.945.890 frank. Dit gebeurt in het algemeen kader van de initiatieven rond de preventieve diplomatie. De Eerste Minister deelde mee dat o.m. een krediet wordt vrijgemaakt voor een nieuw communicatiesysteem voor de Belgische onderdanen in Congo. (persbericht 4 van 16/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. (bericht 5) Verder keurde de Ministerraad de vrijgeving goed van de eerste schijf van 25% van het Federaal programma van de openbare investeringen voor 2000. (persbericht 6 van 16/12/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). (persbericht 7 van 16/12/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om te +onderhandelen met de Amerikaanse Regering en om, via een onderhandelingsprocedure, acht Targeting Pods van het type Lantirn aan te kopen. (persbericht 8 van 16/12/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging verder om +voor het onderhoud van de rijsimulatoren voor de rupsvoertuigen van de types Leopard, M113 (AIFV) en CVR(T) een contract af te sluiten met de firma Thomson CSF Systems Belgium n.v. (persbericht 9 van 16/12/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord om rijkswachtpersoneel te +detacheren voor opdrachten van ordehandhaving tijdens het voetbalkampioenschap Euro 2000. De Eerste Minister benadrukte dat op die manier de rijkswacht over voldoende reserven zal beschikken om alle mogelijke problemen het hoofd te bieden. (persbericht 10 van 16/12/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie. Het ontwerp van Koninklijk Besluit wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het zal definitief goedgekeurd worden op de volgende Ministerraad. Op die manier zal het Koninklijk Besluit op 10 januari in het Belgisch Staatsblad kunnen verschijnen. Dit betekent dat vanaf 10 januari de regularisatieperiode van 3 weken begint. (persbericht 11 van 16/12/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de wet m.b.t. de openbaarheid van bestuur en de wet m.b.t. de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. (persbericht 12 van 16/12/1999) De Ministerraad besprak een eerste maal het ontwerp van Koninklijk +Besluit voor de bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren. Een interkabinettenwerkgroep zal vanaf morgen vrijdag over het ontwerp vergaderen. De laatste Ministerraad van dit jaar zal over het ontwerp beslissen. De teksten zullen daarna aan de Raad van Staten voorgelegd worden. De Minister van Ambtenarenzaken zal dan overleg plegen met de vakbonden. De Ministerraad keurde een ontwerp van omzendbrief goed met praktische richtlijnen voor de voorbereiding van de begrotingscontrole 2000. (persbericht 13 van 16/12/1999) De Ministerraad keurde de ontwerpen van Koninklijke Besluit goed +betreffende de indienstneming van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in het jaar 2000. (bericht 14) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de Belgische bijdrage aan het "Trustfonds" van de Verenigde Naties voor Kosovo. (persbericht 15 van 16/12/1999) De Ministerraad keurde verder drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) op goud. (persbericht 16 van 16/12/1999) De Eerste Minister heeft tot slot meegedeeld dat een bijzondere +werkgroep zich zal buigen over het rapport van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Het aantal tewerkstellingsprogramma's (de verschillende maatregelen voor de bevordering van de werkgelegenheid) is teruggebracht van 156 tot 141. De werkgroep zal snel een aantal voorstellen voor de vereenvoudiging en de harmonisatie van deze programma's overmaken aan de Ministerraad. De werkgroep zal eveneens de voorstellen van de sociale partners hierover onderzoeken.