16 feb 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 februari 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 februari 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minster deelde mee dat de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedkeurde in uitvoering van het akkoord over de luchthaven van Brussel-Nationaal. Het gaat meer bepaald om de wijziging van de tarieven van BIAC en Belgocontrol. Deze wijziging maakt het mogelijk om het zogenaamde "isolatiefonds" te voeden. (persbericht 1 van 16/02/2001) De Ministerraad nam tevens een aantal maatregelen m.b.t. het openbaar ambt: - het Koninklijk Besluit over de indienstneming van contractuele personeelsleden voor "uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften" voor 2001; (persbericht 2 van 16/02/2001) - het ontwerp van Koninklijk Besluit dat de mandaten regelt van de nieuwe topambtenaren in het kader van de Copernicushervorming. Het gaat om ongeveer 400 'managers' voor de federale overheidsdiensten; (persbericht 3 van 16/02/2001) - de omvorming van de ministeries naar federale overheidsdiensten en de algemene principes voor de afschaffing van de kabinetten en de installatie van de politieke secretariaten, de cellen beleidsvoorbereiding en algemeen beleid; (persbericht 4 van 16/02/2001) - een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet m.b.t. de instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten. (persbericht 5 van 16/02/2001) De Eerste Minister besprak ook een aantal maatregelen in verband met Justitie: - een nota m.b.t. het gratierecht. De Ministerraad heeft beslist om deze problematiek voor te leggen aan de zogenaamde commissie "Holsters" met het oog op een grondig onderzoek; (persbericht 6 van 16/02/2001) - een voorontwerp van wet m.b.t. de omzetting in het Belgische recht van het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; (persbericht 7 van 16/02/2001) - een voorontwerp van wet tot uitbreiding van het beslagrecht en m.b.t. de invoering van een bijzonder onderzoek naar de patrimoniale voordelen en de verdeling van de bewijslast aangaande de oorsprong van goederen die worden verondersteld afkomstig te zijn van zware criminaliteit of georganiseerde misdaad; (persbericht 8 van 16/02/2001) - een voorontwerp dat aan fiscale ambtenaren het mandaat van officier van de gerechtelijke politie toekent; (persbericht 9 van 16/02/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de voorwaarden vastlegt van het recht op kosteloze juridische eerstelijnshulp en van het recht op gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweede lijnshulp en op rechtsbijstand; (persbericht 10 van 16/02/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling machtigt om gebruik te maken van de informatie van het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het identificatienummer. (persbericht 11 van 16/02/2001) Tevens heeft de Ministerraad de Minister van Landsverdediging gemachtigd om een algemene offerteaanvraag uit te schrijven voor de aankoop van gepantserde verkenningsvoertuigen. Op die manier kan België beschikken over een mobieler leger. (persbericht 12 van 16/02/2001) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging ook om de lopende contracten met «United States Air Force» (USAF) af te sluiten of te verlengen om de logistieke ondersteuning van de gemeenschappelijke bewapeningssystemen van USAF en de Belgische Luchtmacht te waarborgen. (persbericht 13 van 16/02/2001) De Ministerraad keurde de huur goed van een opslagruimte die gebruikt zal worden om de BEF-munten op te slaan, te verwerken en uiteindelijk te vernietigen bij het in circulatie brengen van de euromunten. (persbericht 14 van 16/02/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale overheid en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de startbanen voor jongeren. Het gaat meer bepaald om de interculturele bemiddelaars van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het zogenaamde "lenteprogramma" van de federale overheid. (persbericht 15 van 16/02/2001) De Ministerraad keurde een reeks amendementen goed op het wetsontwerp m.b.t. de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (persbericht 16 van 16/02/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Koninklijk Besluit met betrekking tot de keuring en de verkoop van het vlees van vrij wild wijzigt. (persbericht 17 van 16/02/2001) De Ministerraad stemde tevens in met de premie voor het stilleggen van de Belgische vissersboten in het kader van het herstelplan voor kabeljauw van de Europese Unie. (persbericht 18 van 16/02/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de ontvankelijkheid van de kandidaturen in het kader van de zogenaamde "3G-vergunningsprocedure". Het gaat om de vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. De Ministerraad nam nog geen beslissing over de vierde licentie. (persbericht 19 van 16/02/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ). (persbericht 20 van 16/02/2001) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag m.b.t. de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. (persbericht 21 van 16/02/2001) De Ministerraad keurde ook 3 voorontwerpen goed voor de instemming met het Protocol dat de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst aanpast. Deze overeenkomst waarbij een associatie tot stand komt tussen de Europese Gemeenschap en hun lidstaten enerzijds, en Roemenië, Slovakije en Tsjechië. (persbericht 22 van 16/02/2001 en persbericht 23 van 16/02/2001 en persbericht 24 van 16/02/2001)