16 mrt 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 maart 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 maart 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd heeft over de sociale zekerheid van werknemers in het kader van het statuut van vrijwilliger. (persbericht 1 van 16/03/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad de uitgaven goed die vastgelegd zijn in het kader van de dringende interventie die bestemd is voor de Transkarpatische regio als gevolg van de overstromingen in dat gebied. Het gaat in de eerste plaats om Oekraïne. (persbericht 2 van 16/03/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed m.b.t. bevestiging van het Koninklijk Besluit voor de organisatie van controles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen van het Koninklijk Besluit m.b.t. de financiering van het FAVV. (persbericht 3 van 16/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de beheersovereenkomst die afgesloten zal worden tussen het Fonds van de overheidssector dat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten is en de Ministers bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken. (persbericht 4 van 16/03/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de organisatie van het Fonds voor de overheidssector, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarin verschillende bepalingen worden opgenomen en de samenstelling en de modaliteiten voor tussenkomst vastgelegd worden. (persbericht 5 van 16/03/2001) Tevens keurde de Ministerraad een oriëntatienota goed m.b.t. het nationaal actieplan tegen het geweld tegen vrouwen. (persbericht 6 van 16/03/2001) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed met betrekking tot de arbeidsduurvermindering en de einde loopbaan en de aanwerving van contractuelen in de openbare sociale profitsector. (persbericht 7 van 16/03/2001) De Eerste Minister besprak tevens het verslag van de OESO. Dit verslag bevestigt dat België ook dit jaar de mogelijkheid heeft om een verdere economische groei te realiseren. Daarnaast stipt het verslag van OESO een zwak punt aan in het Belgische beleid. Het gaat met name om de te lage participatiegraad van oudere werknemers. De Eerste Minister benadrukte dat deze analyse van de OESO een ondersteuning vormt voor de maatregelen die de Ministerraad de voorbije weken heeft genomen. Het gaat onder meer om de lastenverlaging ( gemiddeld 32.000 frank per werknemer per jaar) voor oudere werknemers, de maatregelen m.b.t. de zogenaamde 'outplacement' en een soepelere regeling voor werknemers bij het einde van hun loopbaan. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de modernisering van de werking en van het beheer van de Nationale Loterij. (persbericht 8 van 16/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een plan goed voor de verdeling van de winst van het boekjaar 2001 van de Nationale Loterij. (persbericht 9 van 16/03/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag en de modaliteiten vastlegt van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de overheidsbegroting voor het jaar 2001. (persbericht 10 van 16/03/2001) De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad zijn goedkeuring verleende aan het actieplan voor de vereenvoudiging van de fiscale procedures en m.b.t. de strijd tegen de fiscale fraude. Op 27 maart 2001 wordt dit actieplan voorgesteld in de Commissie Financiën van het Parlement. De Eerste Minister voegde eraan toe dat binnen enkele weken een gelijkaardig actieplan zal worden voorgelegd m.b.t. de vereenvoudiging van de sociale procedures. Op die manier wordt verder werk gemaakt van de administratieve vereenvoudiging. Verder nam de Ministerraad akte van een mededeling van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) over de cijfers van de economische begroting 2001 zoals voorgesteld door het Federaal Planbureau. Deze cijfers werden besproken in de raad van bestuur en het wetenschappelijk Comité van het INR. (persbericht 11 van 16/03/2001) De Ministerraad nam kennis van een stand van zaken m.b.t. mond- en klauwzeer. De Eerste Minister benadrukte dat tevens beslist werd om tijdelijk 70 bijkomende dierenartsen aan te werven. (persbericht 12 van 16/03/2001) Op voorstel van de Minister van Justitie keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. een verscherpte controle van gedetineerden die de gevangenis verlaten, het verlenen van betere informatie naar slachtoffers telkens de dader vrijkomt, de verbetering van de capaciteit van de gevangenissen en de strijd tegen de straffeloosheid. De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad in het verlengde van dit voorontwerp heeft beslist om vanaf nu het elektronisch toezicht "massaal" toe te passen. (persbericht 13 van 16/03/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de verlenging van het mandaat van de gedelegeerd-bestuurder van BIAC. (persbericht 14 van 16/03/2001) Ook heeft de Ministerraad de aanduiding van de heer Bart Jourquin als gewoon lid van de Raad van Bestuur van de NMBS goedgekeurd. Hij zal het mandaat van de heer François Cammarata, recentelijk overleden, volbrengen. (persbericht 15 van 16/03/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het sectoraal fonds van de openbare non-profit sector aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheden (RSZPPO). (persbericht 16 van 16/03/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de financiering van startbanen die de Staat zal toekennen aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de dienst voor sociale integratie en de administratie van het grootstedenbeleid. (persbericht 17 van 16/03/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies van openbare werken. (18) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over het ontslag en de benoeming van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). (persbericht 19 van 16/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Woningmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de immobiliënmaat-schappijen van openbaar nut toegang krijgen tot de gegevens van het Rijksregister voor natuurlijke personen en gebruik kunnen maken van het identificatienummer. (persbericht 20 van 16/03/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bijdrage in de werkings-, personeels- en installatiekosten van de Kansspelcommissie. Het gaat om de bijdrage van de houders van een vergunning klasse A, B, C en E. (persbericht 21 van 16/03/2001) De Ministerraad heeft de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties gemachtigd om de Regie der Gebouwen te gelasten met de huur, voor het Ministerie van Justitie, van de lokalen gelegen Notelaarsstraat 211 in Brussel. (persbericht 22 van 16/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de sluiting van ondernemingen. (persbericht 23 van 16/03/2001)