16 mei 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 mei 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 mei 1997 op Hertoginnedal, +van 8.00 uur tot 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad besliste om een vertegenwoordiging van de Regering naar de herdenkingsplechtigheden te sturen die plaatshebben naar aanleiding van de "Memorial Day". Op deze dag worden jaarlijks de Amerikanen herdacht die tijdens de twee Wereldoorlogen sneuvelden. De plechtigheden vinden plaats op 22 mei in Bastenaken, op 24 mei in Neuville-en-Condroz en in Henri-Chapelle, en op 25 mei in Waregem. Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de kansspelen en de kansspelinrichtingen. Dit voorontwerp vervangt de wet op het spel van 24 oktober 1902. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. ( persbericht 1 van 16/05/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de toegang tot het Rijksregister der natuurlijke personen. Het ontwerp bepaalt dat de "Université de Liège" voortaan bepaalde informatie uit het Rijksregister mag opvragen. ( persbericht 2 van 16/05/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad de bijgewerkte nota goed met de vijf krachtlijnen voor de modernisering van de gemeente-politie. Tevens werd een wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van verschillende maatregelen inzake de gemeentepolitie. ( persbericht 3 van 16/05/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed die de deeltijdse arbeid en de vrijwillige afvloeiing regelen voor militairen. ( persbericht 4 van 16/05/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de +teruggave door de federale Overheid van BTW aan belastingplichtigen die niet in België gevestigd zijn. ( persbericht 5 van 16/05/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen. ( persbericht 6 van 16/05/1997) De Ministerraad nam een beslissing over het profiel waaraan de kandidaat-kopers van de N.V. Beroepskrediet (de vroegere Nationale Kas voor het Beroepskrediet) moeten beantwoorden. ( persbericht 7 van 16/05/1997) De Ministerraad keurde een protocolakkoord goed over het +ouderenzorgbeleid. Dit akkoord werd gesloten tussen de federale Overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten. ( persbericht 8 van 16/05/1997) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed die de wetgeving over de arbeidsongevallen wijzigen. ( persbericht 9 van 16/05/1997) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de Rijkstoelagen voor de Dienst voor geneeskundige verzorging van het stelsel van de kleine risico's van de zelfstandigen. ( persbericht 10 van 16/05/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de preventieve tandheelkundige verstrekkingen. ( persbericht 11 van 16/05/1997) De Ministerraad legde in een voorontwerp van wet het bedrag vast van +de Belgische deelname aan de zesde wedersamenstelling van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds. ( persbericht 12 van 16/05/1997) De Ministerraad heeft akte genomen van de mededeling van de Minister +van Binnenlandse Zaken m.b.t. de voordracht van de heer Paul Breyne als Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.