16 okt 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 oktober 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 16 oktober 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad beraadslaagde over de mogelijkheid om inkomsten van de Nationale Loterij uit te keren aan het Nationale Rampenfonds. (persbericht 1 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de samenstelling en de werking van het Raadgevend Comité voor de postdiensten. (persbericht 2 van 16/10/1998) De Ministerraad nam ook kennis van de vooruitgang in het project +ADMI-2000. Dit project moet de computertoepassin\-gen in de federale besturen aanpassen aan de problematiek van de eeuwwisseling. Tevens nam de Ministerraad kennis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Leuven en de Regie der Gebouwen. De samenwerking betreft de bouw van een gemeenschappelijk administratief en logistiek complex voor de stadspolitie, de rijkswachteenheden en -diensten en de gerechtelijke politie van Leuven. (persbericht 3 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed dat +bepaalde aspecten vastlegt van de organisatie van de arbeidstijd in de overheidssector. (persbericht 4 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met uitzonderingen op het verbod op het vermelden van een maximumleeftijdgrens bij jobadvertenties. (persbericht 5 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de invoering van een nieuwe regeling m.b.t. de hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht in de bouwsector. Deze nieuwe regeling moet leiden tot een verbeterde inning van de sociale en fiscale schulden. (persbericht 6 van 16/10/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd +waarbij de datum voor de inwerkingtreding van het verplichte gebruik van de sociale identiteitskaart wordt uitgesteld. (persbericht 7 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de responsabiliserings\-bijdrage regelt van sommige werkgevers van de openbare sector. Het gaat hier meer bepaald om de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 1997. (persbericht 8 van 16/10/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit ontwerp wijzigt de lijst van de revalidatieverstrekkingen waarvoor een tegemoetkoming is voorzien van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. (persbericht 9 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +voor de bepaling van de minimumvergoeding voor de stagiair-zelfstandige. (persbericht 10 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor de Nationale Sociale Verzekeringskas voor de zelfstandigen uit het bouwbedrijf, de handel, de nijverheid, het ambachtswezen en de vrije beroepen verder een beroep kan doen op de Maatschappij voor Mechanografie (MvM).(persbericht 11 van 16/10/1998) Eveneens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan bepaalde culturele instellingen. (persbericht 12 van 16/10/1998) De Ministerraad keurde verder - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed voor de instelling van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van België in de Noordzee. (persbericht 13 van 16/10/1998) De Ministerraad nam ook kennis van het driemaandelijks verslag van de+ Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures. (persbericht 14 van 16/10/1998) De Ministerraad nam eveneens kennis van de stand van zaken m.b.t. de +ontwerpen en voorontwerpen van wet. Tot slot ging de Ministerraad akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit over het Fonds voor arbeidsongevallen voor te leggen aan de Raad van State.