17 jan 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 januari 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 januari 1997, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een platformtekst goed ten behoeve van het Parlement betreffende de Hoge Raad voor de Justitie. De Hoge Raad krijgt een grondwettelijke basis en wordt opgevat als een gemengd orgaan waarin voor de helft magistraten en voor de helft aan de magistratuur externen zetelen. (persbericht 1 van 17/01/1997) De Ministerraad heeft het Plan op middellange termijn (PMT), een +oriënterend document goedgekeurd dat de investeringen opsomt voor de heruitrusting en modernisering van het materieel van de strijdkrachten in de loop van de volgende jaren (1996-1999). (persbericht 2 van 17/01/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de 36 +Koninklijke Besluiten bekrachtigt die tot 31 december 1996 genomen werden in uitvoering van de kaderwetten. (persbericht 3 van 17/01/1997) Verder besprak de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk +Besluit voor de toepassing van deze kaderwetten. - De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de hervorming van de zogenaamde "Achtergestelde lening voor werklozen". (persbericht 4 van 17/01/1997)- De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. het pensioenstelsel der zelfstandigen. (persbericht 5 van 17/01/1997)- De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot wijziging van een Koninklijk Besluit betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces. (persbericht 6 van 17/01/1997)- De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat voorziet in de vrijstelling van patronale bijdragen voor de sociale zekerheid voor bepaalde werknemers tewerkgesteld in de baggersector. (persbericht 7 van 17/01/1997)- De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en +invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten. - De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het mogelijk maakt om, na advies van de overeenkomstencommissie rustoorden besparingsmaatregelen te nemen. (persbericht 8 van 17/01/1997)- De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de nomenclatuur wijzigt van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 9 van 17/01/1997)- De Ministerraad keurde drie ontwerpen van Koninklijk Besluit over de forfaitarisering van de profylactische anti-biotica in de hospitalen. Deze maatregel werd uitgewerkt in de structuur van gemeenschappelijk overleg tussen de ziekenhuisbeheerders, de dokters en de verzekeringsinstellingen. (persbericht 10 van 17/01/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de voordracht tot benoeming van een rechter bij de Nederlandstalige afdeling van het Arbitragehof (persbericht 11 van 17/01/1997). De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +hulpagenten van de gemeentepolitie toelaat een spuitbus met een neutraliserend product te dragen en te gebruiken. (persbericht 12 van 17/01/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de uitbreiding van de vrijwillige vierdagenweek naar sommige leden van het burgerlijk personeel van de rijkswacht. (persbericht 13 van 17/01/1997) De Ministerraad heeft een ontwerp van wet en drie voorontwerpen van +wet goedgekeurd over de wijziging van de gemeentegrenzen. Het gaat om de grenzen van de gemeenten Grimbergen, Vilvoorde en Zemst enerzijds en La Louvière, Manage, Bergen en Morlanwelz anderzijds. (persbericht 14 van 17/01/1997) De Ministerraad ging akkoord met de uitgifte van twee muntstukken van+ 250 BEF. Een gedeelte van de netto-opbrengst van deze muntstukken zal worden overgedragen aan twee instellingen van openbaar nut, met name de Koning Boudewijn-stichting en de Koningin Paolastichting. (persbericht 15 van 17/01/1997) De Ministerraad ging akkoord met de officiële overdracht van een +personeelslid van de Vaste Commissie voor de academische graden en de programma's van de universitaire examens naar de Vlaamse Gemeenschap. De Ministerraad keurde, in een eerste lezing, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. (persbericht 16 van 17/01/1997) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +voor de uitbreiding van het vergoedingssysteem m.b.t. de arbeidsongevallen. (persbericht 17 van 17/01/1997) De Ministerraad heeft zich akkoord verklaard over het behoud van het +Belgisch aandeel van 0,72% in een wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds over de periode 1997-2000. De bijdrage van de geldschieters van deze zesde wedersamenstelling zal de 3 miljard USD niet overschrijden. (persbericht 18 van