17 jul 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 juli 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 juli 1998 in de Wetstraat 16+ van 9.00 uur tot 11.45 uur, onder het voor-zit-ter-schap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad ging akkoord om met Artsen Zonder Grenzen België (AZG-B) een overeenkomst af te sluiten i.v.m. de be-strijding van de slaapziekte in Angola. ( persbericht 1 van 17/07/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord met de financiering van een ontwikkelingssamenwerkingsproject in de SADC-regio. De uitvoering ervan wordt toever-trouwd aan de FAO. ( persbericht 2 van 17/07/1998) Verder keurde de Ministerraad een overeenkomst goed met het Instituut+ voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen i.v.m. het verle-nen van veterinaire bijstand aan Zambia. ( persbericht 3 van 17/07/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een overeenkomst af te +sluiten met de Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) Caritas Interna-tional Hulpbetoon. Hierdoor wordt de uitvoering van de Belgi-sche tussenkomst in de finan-ciering van een reha-bilita-tiepro-ject in India toevertrouwd aan deze NGO. De interventie zal 9 miljoen frank kosten. ( persbericht 4 van 17/07/1998) Ook keurde de Ministerraad de renovatie goed van de Belgi-sche +kanse-larij in Berlijn en van de toekomstige residentie van de Belgi-sche ambassadeur. ( persbericht 5 van 17/07/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ i.v.m. de overheveling van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur naar het Vlaams Gewest. ( persbericht 6 van 17/07/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een meerjarige opdracht af te +sluiten voor de levering van 2030 rugvalschermen voor het Trainingscentrum voor Parachutisten in Schaffen. ( persbericht 7 van 17/07/1998) Ook keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ont-werp van Koninklijk Besluit goed dat een bijzondere loopbaan invoert bij de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden die onder de bevoegd-heid vallen van de Minister van Weten-schapsbe-leid. Het betreft de loop-baan van "advi-seur der weten-schap-pelijke in-richtin-gen". ( persbericht 8 van 17/07/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de overheidsopdrachten voor werken en leveringen die door de Regie der Luchtwegen worden geplaatst. ( persbericht 9 van 17/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de reglementering wijzigt m.b.t. de identificatie en de registratie van honden. Deze wijzigingen treden in werking op 1 september 1998. ( persbericht 10 van 17/07/1998) De Ministerraad ging akkoord met de inhuurneming van een aantal kantoorgebouwen door de Regie der Gebouwen. ( persbericht 11 van 17/07/1998) De Ministerraad nam kennis van een tussentijds verslag van de +Studiecommissie over het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse Gemeenschap van België, geplunderd of achterge-laten tijdens de oorlog van 1940-1945. ( persbericht 12 van 17/07/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om meer informatica-specia-lis-ten +ter beschikking te stellen van het Centrum voor Exploi-tatie van Telematica van de Rijkswacht en de Algemene Politie-steun-dienst. Hiertoe werd een contract gesloten met de firma E & Y Consulting. De Ministerraad hecht-te zijn goedkeuring aan een verhoging van het budget voor de uitvoe-ring van het contract. ( persbericht 13 van 17/07/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de +vorming mogelijk maakt van intergemeentelijke zones bij de brandweer. ( persbericht 14 van 17/07/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om 18 werpbruggen (waarvan 3 +in optie) en 9 legsystemen aan te kopen voor de Genie-eenheden van het leger. ( persbericht 15 van 17/07/1998) Verder keurde de Ministerraad twee maatregelen goed i.v.m. de verdere ontwikkeling van de internationale verbindingen van het net-werk BELNET. Het gaat hierbij over de verlenging van het TEN-34-project en de deelname aan het Quantum-project. ( persbericht 16 van 17/07/1998) Verder keurde de Ministerraad een nieuwe reeks projecten goed in het +kader van het Globaal Plan voor de te-werkstelling, het concur-rentievermogen en de sociale zeker-heid. ( persbericht 17 van 17/07/1998) De Ministerraad nam kennis van het rapport van de werkgroep +"Corporate Governance ". Deze werkgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de Eerste Minister en de Vice-Eerste Ministers. ( persbericht 18 van 17/07/1998) De Ministerraad besliste om het advies van de Raad van State te +vragen over een aantal ontwerpen van amendement op het voorontwerp van wet houdende sociale en diverse bepalingen. Daarnaast keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de oprichting van een ombudsdienst pensioenen. ( persbericht 19 van 17/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de +gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk. ( persbericht 20 van 17/07/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de +tewerkstelling van buiten-landse werknemers. ( persbericht 21 van 17/07/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de wijziging van het Koninklijk Besluit van 22 september 1989. Dit Koninklijk Besluit had tot doel de tewerkstelling in de non-profitsector te bevorderen. ( persbericht 22 van 17/07/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de vaststelling van de bijzondere toepassingsregels en -modaliteiten m.b.t. het betaald educatief verlof voor werkne-mers van KMO's. ( persbericht 23 van 17/07/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ i.v.m. de pensioenen voor de mijnwerkers. ( persbericht 24 van 17/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de doelbewuste introductie van genetisch gewijzigde orga-nismen (GGO'-s) in het leefmilieu reglementeert. Ook regle-menteert het ontwerp het in de handel brengen van GGO's of producten die GGO's bevat-ten. ( persbericht 25 van 17/07/1998)