17 jul 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 juli 1999

De Ministerraad vergaderde op zaterdag 17 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 9 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Eerste Minister heeft om 13.30 uur een persconferentie gegeven. De Ministerraad heeft 3 Regeringscommissarissen aangeduid. (persbericht 1 van 17/07/1999) De Ministerraad heeft verschillende problemen besproken met +betrekking tot de dioxinecrisis. Daarbij heeft de Ministerraad de komende activiteiten rond deze problematiek vastgelegd. (persbericht 2 van 17/07/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van omzendbrief goed over de +betrekkingen met het buitenland. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin bepaalde ministeriële bevoegdheden worden toegewezen. (persbericht 3 van 17/07/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de 5 Regeringsleden aanwijst in het Overlegcomité tussen de federale Regering en de Regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten. De Ministerraad heeft verder beraadslaagd over de werking van de kabinetten. Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Koninklijk Besluit wijzigt over de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen. (persbericht 4 van 17/07/1999) De Ministerraad heeft tevens een aantal beslissingen genomen met +betrekking tot de begrotingsdiscipline. (persbericht 5 van 17/07/1999) De Ministerraad heeft ook de Begroting 2000 voorbereid. De Ministerraad nam tot slot kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging over de operaties die onze Strijdkrachten dit jaar in het buitenland zullen uitvoeren.