17 mrt 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 maart 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 maart 2000 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister stelde drie pakketten van maatregelen voor die door de Ministerraad werden goedgekeurd in het kader van de actieve welvaartsstaat en die in werking treden op 1 april 2000. Het eerste luik gaat over de activering van bestaansminimumtrekkers en steungerechtigden. Het is de bedoeling om een zo groot mogelijk aantal van deze personen in het arbeidsproces te betrekken. Er zal een informatiecampagne opgestart worden onder de naam "Wie Werkt Wint". Het tweede luik behandelt de vermindering van de sociale bijdragen van de werkgevers. Dit vervangt de vroegere Maribel-regeling en de regeling voor de lage lonen. Naast deze vermindering wordt het systeem ook drastisch vereenvoudigd. Het derde luik heeft betrekking op de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid voor de werknemers met een laag loon. (persbericht 1 van 17/03/2000) De Eerste Minister deelde tevens mee dat de oriëntatienota m.b.t. het strijdplan tegen het racisme en tegen de andere vormen van discriminatie goedgekeurd werd. Op maandag 20 maart 2000 zal een vergadering plaatsvinden met het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De Minister belast met het Gelijke-kansenbeleid zal op dinsdag 21 maart een persconferentie houden. De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed waardoor het aantal toegevoegde magistraten verhoogd wordt voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel. (persbericht 2 van 17/03/2000) De Ministerraad ging akkoord om ontwerp van Koninklijk Besluit over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer voor advies over te maken aan de Raad van State. De Raad van State wordt verzocht om binnen een termijn van een maand een advies te verstrekken. (persbericht 3 van 17/03/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het mogelijk wordt om bijkomende contractuelen aan te werven voor de Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Diensten (project "diverse taken") van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (persbericht 4 van 17/03/2000) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om het gebouw aan de Hertogstraat 53 in Brussel en de 4de verdieping van het gebouw aan de Wetstraat 24 in Brussel te huren voor het Crisiscentrum van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (persbericht 5 van 17/03/2000) De Ministerraad nam kennis van de economische begroting 2000. Dit document dient als basis voor de federale begrotingscontrole van de ontvangsten en uitgaven van het jaar 2000. (persbericht 6 van 17/03/2000) De Ministerraad keurde ook een wijziging goed van het artikel van het Burgerlijk Wetboek over "het bewijs van verbintenissen". Er wordt een nieuwe alinea toegevoegd waardoor een elektronische handtekening en de handgeschreven handtekening evenwaardig worden. Dit geldt op voorwaarde dat de elektronische handtekening aan een bepaalde persoon kan worden toegeschreven en indien ze aantoont dat de inhoud van de akte integer blijft. (persbericht 7 van 17/03/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters. (persbericht 8 van 17/03/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt voor de verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel. (persbericht 9 van 17/03/2000) Verder ging de Ministerraad ermee akkoord om de overeenkomst van de Rijkswacht met de firma E&Y Consulting te verlengen voor het jaar 2000. (persbericht 10 van 17/03/2000) De Ministerraad ging er eveneens mee akkoord om het contract met de firma Siemens-Atea voor het onderhoud van de telefooncentrales van de Rijkswacht te verlengen met 5 jaar (van 2001 tot 2005). (persbericht 11 van 17/03/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om 10 Belgische waarnemers naar Rusland te sturen voor het volgen van de presidentiële verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats op 26 maart 2000. Indien een tweede ronde noodzakelijk is, vindt deze plaats op 16 april 2000. (persbericht 12 van 17/03/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een akkoord tussen België en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het akkoord heeft betrekking op de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in België. Het wijzigt het akkoord tussen België en het Intergouvernementeel Comité voor Europese Migratie. (persbericht 13 van 17/03/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een zetelakkoord tussen België en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE). (persbericht 14 van 17/03/2000)