17 nov 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 november 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 november 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijlk Besluit goed waarin Mevr. Hilde Houben-Bertrand wordt voorgedragen tot benoeming als gouverneur van de provincie Limburg. In bijlage vindt u een curriculum vitae van Mevr. Hilde Houben-Bertrand. De Ministerraad keurde eveneens een amendement goed op het voorontwerp van wet tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid. Het amendement voorziet dat stagiairs bij de overheid halftijds, 4/5 of voltijds in dienst kunnen worden genomen. Met stagiairs worden jongeren bedoeld die hun eerste werkcontract sluiten. ( persbericht 1 van 17/11/1995) Daarnaast legde de Ministerraad het globale federale budget vast voor+ de financiering van de ziekenhuizen voor 1996. Dit budget bedraagt 142,6227 miljard frank. ( persbericht 2 van 17/11/1995) In het kader van de vereenvoudiging van de loopbanen en de +weddeschalen van de ambtenaren van de niveaus 1 en 2+ keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat meer rechtzekerheid biedt aan deze ambtenaren. ( persbericht 3 van 17/11/1995) * * * De Ministerraad onderzocht het advies van de Raad van State inzake de problematiek van het monokameraal of bikameraal karakter van wetsontwerpen. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor 21 personeelsleden van "Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau" worden overgedragen naar het Ministerie van Landbouw. Het betreft hier de personeelsleden van de Dienst "Sector Landbouw- en Voedingsprodukten en industriëlen". ( persbericht 4 van 17/11/1995) De Nationale Maatschappij voor de Herstructuering van de Nationale +Sectoren (N. M.N.S.) wordt vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld. Er worden twee vereffenaars aan gesteld. Het overblijvend actief wordt aan de Federale Overheid gestort. Hiertoe keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk goed. ( persbericht 5 van 17/11/1995) Tevens bekrachtigde de Ministerraad, via een voorontwerp van wet het Koninklijk Besluit dat de Belgische wetgeving in overeenstemming bracht met de inhoud van de Europese Richtlijnen inzake satellietcommunicatie de eindapparatuur voor telecommunicatie. ( persbericht 6 van 17/11/1995) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen tot de +aankoop van het gebouw dat gelegen is aan de Wetenschapsstraat 35 te Brussel. In dit gebouw zullen administratieve diensten van de Raad van State worden gehuisvest. ( persbericht 7 van 17/11/1995) Verder ging de Ministerraad akkoord met de verlenging van het informaticacontract tussen de Rijkswacht en de firma Telinfo met 1 jaar, tot einde 1996. Met dit contract is een bedrag gemoeid van 33,4 miljoen frank, BTW inbegrepen. ( persbericht 8 van 17/11/1995) De Ministerraad machtigde eveneens de Minister van Landsverdediging +om drie onderhandse aankoopprocedures te starten. ( persbericht 9 van 17/11/1995) De Ministerraad keurde een amendement goed op het ontwerp van sociale programmawet (artikel 78). Deze wijziging is nodig om te vermijden dat personen met een inkomen in de schijf van 850.000 frank - 2.426.923 frank en wiens echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft een hogere voorlopige bijdrage zou betalen dan voorzien voor de personen met een inkomen hoger dan 2. 426.923 frank. Het amendement bepaalt in het bijzonder dat de inhouding niet meer dan 2.083 frank per maand kan bedragen. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de inning van de bijkomende BTW (van 20,5 naar 21%) op de fiscale kentekens die nog in het bezit zijn van de fabrikanten en die nog niet gebruikt zullen zijn op 1 januari 1996. ( persbericht 10 van 17/11/1995) De Ministerraad ging tevens akkoord dat het Leuvense I.M.E.C. (het Interuniversitair Micro-Electronica Centrum) het bilateraal Micro-Electronicaproject in Thailand mag uitvoeren. ( persbericht 11 van 17/11/1995) Tot slot keurde de Ministerraad de samenstelling goed van de Regeringsdelegatie bij het Nationaal Comité voor de Energie.