17 nov 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 november 1999

De Ministerraad vergaderde op woensdag 17 november 1999 in de +Wetstraat 16 van 09.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste +Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad de drie voorontwerpen van programmawet (bevordering van de werkgelegenheid, sociale bepalingen en fiscale en diverse bepalingen) heeft goedgekeurd. (persbericht 1 van 17/11/1999, persbericht 2 van +17/11/1999 en persbericht 3 van 17/11/1999)Deze voorontwerpen worden overgemaakt aan de Raad van State. Maandag 22 november zal de Ministerraad om 14.00 kort vergaderen over de eventuele aanpassingen van de Raad van State. Deze Ministerraad zal voorgezeten worden door de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid aangezien de Eerste Minister een officieel bezoek zal brengen aan Parijs. Het voorontwerp van wet over de kaart voor het occasioneel verkopen van persoonlijke goederen (de zogenaamde "rommelmarktkaart") is klaar. De Ministerraad besliste om een moratorium van drie maanden in te stellen zodat een eenvoudig en niet bureaucratisch controlesysteem kan worden opgericht dat eventuele misbruiken moet voorkomen. De Ministerraad bereidde het voorontwerp van wet voor dat een aantal bepalingen m.b.t. de Belgische nationaliteit wijzigt. De Eerste Minister benadrukte dat de Regeringsverklaring een verregaande vereenvoudiging van de nationaliteitsverklaring en van de naturalisatie vooropstelde. De Ministerraad hield rekening met het advies van de Raad van State die met zijn advies wilde vermijden dat beide procedures elkaar zouden overlappen. Beide procedures worden vereenvoudigd. De eerste procedure vormt echter een recht terwijl de naturalisatieprocedure een gunst is van het Parlement. Het onderscheid tussen de twee is dus duidelijk. Om in aanmerking te komen voor de nationaliteitsverklaring zijn er drie mogelijkheden: - geboren zijn in België; - één Belgische ouder hebben; - gedurende 7 jaar constant in België verblijven. M.b.t. de naturalisatieprocedure wordt het gratis karakter hiervan gewaarborgd. De termijn waarin het Parket zich moet uitspreken wordt teruggebracht tot 1 maand. Indien het Parket niet reageert, kan de naturalisatie doorgaan. Om een naturalisatieaanvraag in te dienen moet men minsten 3 jaar in het land verblijven. Het voorontwerp van wet wordt overgemaakt aan het Parlement. De Ministerraad heeft eveneens de laatste aanpassingen aangebracht aan het voorontwerp van wet over het snelrecht. Teneinde rekening te kunnen houden met het advies van de Raad van State zal het voorontwerp definitief goedgekeurd worden op de Ministerraad van vrijdag 26 november 1999. De Eerste Minister kondigde ook aan dat hij samen met de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken op 19 november 1999 de Top van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Istanbul zal bijwonen. Tot slot nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister van Landsverdediging naar aanleiding van hun bezoek aan Kosovo. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het algemeen budget voor het jaar 2000 bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Dit budget heeft betrekking op het hele rijk. (persbericht 4 van 17/11/1999) De Ministerraad ging ook akkoord met een aantal voorstellen over het +federale wetenschapsbeleid. (persbericht 5 van 17/11/1999)