17 okt 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 oktober 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 oktober 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 14.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde voor 1997 de verdeling goed van de kredieten voor de financiering van de onderzoeksprogramma's van de federale wetenschappelijke instellingen. Het gaat om een bedrag van 16.810.000 frank. ( persbericht 1 van 17/10/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van samenwerkings-akkoord goed+ tussen de federale Staat en de Gewesten over de toekenning van een bedrijfsbeëindigingspremie. ( persbericht 2 van 17/10/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de personeelsformatie vaststelt van het Instituut voor Veterinaire Keuring. ( persbericht 3 van 17/10/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het bijzonder krediet voor gemeenten met eigendommen die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het ontwerp regelt de berekening en de verdeling van dit krediet voor 1997. Het regelt tevens de toekenning van een voorschot op de verschuldigde aandelen. ( persbericht 4 van 17/10/1997) De Ministerraad besprak het project "ASTRID" voor de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. De Ministerraad keurde ook de oprichting goed van twee bijkomende centra voor het Nationaal Informatica-netwerk voor de Hulpdiensten (NATINUL). Het gaat om 100-centra in de provincies Vlaams-Brabant (Leuven) en Waals-Brabant (Waver). ( persbericht 5 van 17/10/1997) De Ministerraad besprak het actieplan tegen economische, financiële +en fiscale misdrijven. ( persbericht 6 van 17/10/1997) De Ministerraad keurde de nota "Een toegang tot justitie op mensenmaat" goed. ( persbericht 7 van 17/10/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad drie voorstellen goed om gebouwen in+ erfpacht te nemen of te huren. Het gaat om gebouwen voor het Ministerie van Financiën en het Ministerie voor Justitie. ( persbericht 8 van 17/10/1997)De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de verhoging van het kapitaal van de Post met 500 miljoen frank. ( persbericht 9 van 17/10/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de vrije concurrentie en de harmonisering op de telecommunicatiemarkt. De Ministerraad keurde verder - na advies van de Raad van State - het voorontwerp van wet goed met bepalingen voor de bevordering van de tewerkstelling. Ook werden - eveneens na advies van de Raad van State - de amendementen op dit voorontwerp goedgekeurd. Deze amendementen gingen over het sociaal handhavingsrecht. Ze worden nu in het voorontwerp ingepast. ( persbericht 10 van 17/10/1997) De Ministerraad heeft een voorstel van amendement goedgekeurd dat het wetsontwerp wijzigt over enkele sociale bepalingen - Titel Sociale Zaken. ( persbericht 11 van 17/10/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de vaststelling van de totale begroting 1997 voor de verstrekkingen in de klinische biologie en de medische beeldvorming. ( persbericht 12 van 17/10/1997) De Ministerraad ging ook akkoord om bij het Arbitragehof een +vordering in te dienen voor de vernietiging van twee decreten tot wijziging van het Wetboek der Successierechten. De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed m.b.t. de avondsluiting en de handelspraktijken. ( persbericht 13 van 17/10/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de heffing van milieutaks op verbruiksproducten in papier en/of karton aan de milieutaks. Het ontwerp omschrijft deze producten en legt vast in welke gevallen ze vrij zijn van milieutaks ( persbericht 14 van 17/10/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over het fiscaal stelsel van de gefabriceerde tabak. ( persbericht 15 van 17/10/1997)De Ministerraad keurde eveneens een nieuwe vijfjaren-overeenkomst goed tussen de Staat en twee vzw's voor ontwikkelingssamenwerking. Het betreft de " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) en de "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE). De overeenkomst treedt op 1 januari 1998 in werking. ( persbericht 16 van 17/10/1997) De Ministerraad heeft de voordracht goedgekeurd van een dubbele lijst+ van 16 kandidaten voor de hernieuwing van de mandaten van voorzitter en lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. ( persbericht 17 van 17/10/1997) De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. de ontwerpen van +wet en de voorontwerpen van wet. Het betreft de ontwerpen van wet die ingediend werden bij het Parlement, de voorontwerpen van wet die nog ingediend moeten worden bij het Parlement en de voorontwerpen van wet die in behandeling zijn op de Ministerraad of bij de Raad van State.