18 apr 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 april 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 april 1997 in de Wetstraat 16, van 08.00 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Om 10.00 uur wordt in de Kamer het debat voortgezet over het rapport van de Commissie Dutroux. Naar aanleiding hiervan wordt de speciale Ministerraad rond het thema "KMO-beleid", die voor vandaag was gepland, verschoven naar vrijdag 25 april. * * * De Ministerraad nam akte van het verslag van de werkgroep Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid. ( persbericht 1 van 18/04/1997) In uitvoering van de begroting keurde de Ministerraad een aantal +ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Vóór advies van de Raad van State De Ministerraad besprak de verslagen van de werkgroepen "Sociale Zekerheid" en "Pensioenen". Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt op het vlak van de belastingheffing op telecommunicatiediensten. ( persbericht 2 van 18/04/1997) Na advies van de Raad van State De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd m.b.t. de gezinsbijslag. Dit ontwerp moet de doelstellingen formuleren op het vlak van de aanpassingen van de gezinsuitkeringen. ( persbericht 3 van 18/04/1997) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen vanKonink-lijk Besluit goed i.v.m. de pensioenen. Deze ontwerpen behandelen de oprichting van een Infodienst Pensioenen en van een Ombudsdienst pensioenen. ( persbericht 4 van 18/04/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp vanKoninklijk Besluit goed i.v.m. de aanvullende pensioenen. ( persbericht 5 van 18/04/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van KoninklijkBesluit goed met bepalingen over de wettelijke pensioenen voor de zeevaarders ter koopvaardij. ( persbericht 6 van 18/04/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed over de herstructurering van het wettelijk kapitalisatiestelsel. ( persbericht 7 van 18/04/1997) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van KoninklijkBesluit goed m.b.t. het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. Het wijzigt de bestaande regelgeving hierover. ( persbericht 8 van 18/04/1997) In het hoofdstuk "Kaderwetten" nam de Ministerraad tenslotte kennis van de mededeling van de Minister van Ver-voer over de Regie voor Maritiem Transport. ( persbericht 9 van 18/04/1997) ** * De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Het voert verschillende verbintenissen uit die werden aangegaan in het protocol 88/2 van 8 mei 1996 na de intersectorale onderhandelingen voor het hele openbaar ambt. ( persbericht 10 van 18/04/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed. Dit voorziet in een reeks aanpassingen als gevolg van de herstructurering van de federale, de gemeen-schaps- en gewestelijke besturen en instellingen. ( persbericht 11 van 18/04/1997) De Ministerraad gaf de Minister van Financiën de toestemming om na +een beperkte offerteaanvraag een overheidsopdracht te geven voor de plaatsing van de Staatsbons. Ook gaf de Ministerraad de Koninklijke Munt van België (KMB) de toestemming om in april 1997 een algemene offerteaanvraag voor de levering van muntplaatjes uit te schrijven. ( persbericht 12 van 18/04/1997) De Ministerraad keurde verder een onderhandse overeenkomst goed +m.b.t. de radarstations van de Regie der Luchtwegen te Bertem en Saint-Hubert. ( persbericht 13 van 18/04/1997) De Ministerraad nam ook een aantal beslissingen voor de toewijzing +van opdrachten voor het leger. ( persbericht 14 van 18/04/1997) Vervolgens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over +een internationaal verdrag tussen België en de Russische Federatie. Dit moet dubbele belastingen en ontduiking van belastingen op het inkomen en op het vermogen vermijden. ( persbericht 15 van 18/04/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +toepassing van een aantal Europese verordeningen en richtlijnen. Meer bepaald worden het Akkoord over de Europese Economische Ruimte (EER) en het bijbehorende Protocol tot aanpassing omgezet in Belgisch recht. ( persbericht 16 van 18/04/1997) De Ministerraad nam eveneens kennis van een rapport van de Minister +van Buitenlandse Zaken over de toestand op 20 maart 1997 m.b.t. de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. ( persbericht 17 van 18/04/1997)