18 feb 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 februari 1998

De Ministerraad vergaderde op woensdag 18 februari 1998 in de Wetstraat16, van 8.00 uur tot 9.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 12.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde drie voorontwerpen van wet goed over de nationale politie en de gemeentepolitie. Deze drie gedetail-leerde voorontwerpen van wet vormen samen de reorganisatie van de politie. Het gaat om het voorontwerp van organieke wet van de nationale politie, het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt en het voorontwerp van wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. ( persbericht 1 van 18/02/1998)De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en despoorwegpolitie in de Rijkswacht. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat deze integratie regelt. ( persbericht 2 van 18/02/1998) De Ministerraad besprak de situatie m.b.t. Irak. De Ministers vanBuitenlandse Zaken en Landsverdediging zullen hierover in de loop van de dag een mededeling verspreiden.