18 feb 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 februari 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 februari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de goedkeuring door de Ministerraad van twee belangrijke elementen voor de oprichting van een digitaal enig loket. Het gaat enerzijds om een inventaris van alle openbare en private internetsites (200) die eventueel kunnen dienen als toegangspoort. Zowel de burgers als de ondernemingen zullen via deze toegangspoort alle informatie kunnen bekomen van en ook doorsturen naar de federale administratie. Anderzijds komt er een "Administratief Loket" dat de verschillende administraties in staat moet stellen om alle nodige informatie automatische te bekomen. Samen met het voorontwerp van wet over de digitale handtekening (momenteel voor advies bij de Raad van State) moeten deze twee elementen voor het einde van het jaar leiden tot een digitaal enig loket. (persbericht 1 van 18/02/2000) Daarnaast kondigde de Eerste Minister een belangrijke beslissing aan in uitvoering van het Regeerakkoord: de vereenvoudiging van het stemrecht van Belgen in het buitenland. Deze Belgen zullen op vier verschillende manieren kunnen stemmen: per brief, persoonlijk of per volmacht in een stembureau in België en persoonlijk of per volmacht in een stembureau in de diplomatieke of beroepsconsulaire post in het buitenland. (persbericht 2 van 18/02/2000) Eveneens in verband met de Belgen in het buitenland keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed m.b.t. de invoering van de consulaire bevolkingsregisters en consulaire identiteitskaarten. (persbericht 3 van 18/02/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aangifte van arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk aan het Fonds voor arbeidsongevallen. (persbericht 4 van 18/02/2000) De Ministerraad keurde het winstverdelingsplan 2000 van de Nationale Loterij goed. (persbericht 5 van 18/02/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed om de contractuele aanwerving van een ICT-manager (informatie- en communicatietechnologie) voor de federale administratie te regelen. Het ontwerp bepaalt ook zijn rechtstoestand. Verder keurde de Ministerraad de vrijgeving goed van de tweede schijf van 25% van het Federaal programma van de openbare investeringen voor 2000. (persbericht 6 van 18/02/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Arabische Republiek Egypte. Het gaat om een overeenkomst m.b.t. de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 7 van 18/02/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanduiding van de vertegenwoordigers van de federale overheid in de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH). (persbericht 8 van 18/02/2000) Verder bereidde de Ministerraad de Intergouvernementele Conferentie 2000 van de Europese Unie voor. (persbericht 9 van 18/02/2000) De Ministerraad ging principieel akkoord met de kandidatuur van België voor de organisatie van de derde bijeenkomst van de Ministers van Economie van de Asia Europe Meeting (ASEM) in de loop van het tweede semester van 2001. (persbericht 10 van 18/02/2000) De Ministerraad heeft tevens een "Task Force Diamant" opgericht. Dit gebeurde op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Economie. (persbericht 11 van 18/02/2000) Tot slot deelde de Eerste Minister mee dat hij samen met de Minister van Werkgelegenheid en de Minister van Sociale Zaken de Europese Top in Lissabon verder voorbereidt.