18 jan 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 januari 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 januari 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 17.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De ministerraad heeft de sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 goedgekeurd. (persbericht 15 van 18/01/2002) De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van de wet betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden beroofd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945. (persbericht 1 van 18/01/2002) Hij keurde een aantal maatregelen goed die de federale politieke nota met betrekking tot de drugproblematiek, uitvoeren. (persbericht 2 van 18/01/2002) Hij keurde de verlenging goed van de bestaande externe bijstandscontracten (informatica), afgesloten tussen het Ministerie van Economische Zaken en verschillende ondernemingen. (persbericht 3 van 18/01/2002) Hij keurde een verlenging goed van de afwijkingen die worden toegestaan aan raadgevende organen voor het jaar 2001 voor een periode van zes maanden (tot op 30 juni 2002), in het kader van de wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 4 van 18/01/2002) Ook keurde hij een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een lid van het directiecomité van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG). (persbericht 5 van 18/01/2002) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de Directie Personeelsbeheer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken. (persbericht 6 van 18/01/2002) Hij keurde daarna het afsluiten van twee overeenkomsten goed tot het huren van gebouwen ten behoeve van de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken. (persbericht 7 van 18/01/2002) Hij keurde een voorontwerp van wet goed tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende, die het slachtoffer is geworden van gewelddaden vanwege diens partner. (persbericht 8 van 18/01/2002) Daarna keurde hij een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de werkloosheidsreglementering. (persbericht 9 van 18/01/2002) De Ministerraad keurde de nieuwe regeling inzake de beschikbaarheid van de oudere werklozen voor de arbeidsmarkt goed. (persbericht 10 van 18/01/2002) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de sociale zekerheid voor studentenarbeid. (persbericht 11 van 18/01/2002) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling. (persbericht 12 van 18/01/2002) De Ministerraad gaat akkoord met de beslissing van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Wetenschappelijk Onderzoek om samen met de Belgische Centra voor Menselijke Erfelijkheid een oppositiedossier in te dienen bij het Europees Octrooibureau (EPO, European Patent Office) tegen de toekenning aan het Amerikaans bedrijf Myriad Genetics van een octrooi voor het borstkankergen. (persbericht 13 van 18/01/2002) Tenslotte heeft de Ministerraad beslist dat 35 Belgische militairen zullen deelnemen aan operatie "Field Training Exercise"(FTX) van oefening Recamp (Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix) in Tanzania. De zending bestaat uit medische ondersteuning aan de lokale bevolking, het opleiden en trainen van onderrichters in "Peace Supporting Operations" en uit civiel-militaire projecten. (14)