18 jul 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 juli 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 juli 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 15.15 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 17.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad nam een aantal maatregelen voor het verbeteren van het democratisch karakter van onze instellingen, namelijk op het vlak van Binnenlandse Zaken en Justitie. Binnenlandse Zaken De Ministerraad ging akkoord met een aantal \-voor\-stellen om de overheidsinstellingen meer democratisch te maken en om deze instellingen aan de gewijzigde maat\-schappe\-lijke om\-stan\-dighe\-den aan te passen. (persbericht 1 van 18/07/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed tot +wijzi\-ging van de Nieuwe Ge\-meentewet en de Provin\-ciewet m.b.t. de aanwerving van statutair personeel. (persbericht 2 van 18/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed i.v.m. de +evaluatie van wetten. (persbericht 3 van 18/07/1997) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Binnen-landse +Zaken om overleg te plegen met de bevoegde Ministers over de hervor\-ming van de admini\-stratieve rechtbanken. De Minister zal hierover ook een voor\-ontwerp van wet opmaken. (persbericht 4 van 18/07/1997) De Ministerraad nam verder een aantal maatregelen om het bestuur +doorzichtiger te maken. (persbericht 5 van 18/07/1997) De Ministerraad heeft ook het voorontwerp van bijzondere wet +goedgekeurd voor de wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. (persbericht 6 van 18/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad een aantal \-voorstellen goed over de geauto\-matiseerde stemming. (persbericht 7 van 18/07/1997) Justitie De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat ervoor zorgt dat de wedden en de pensioenen van de morele consulenten ten laste komen van de schatkist. (persbericht 8 van 18/07/1997) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed over de +nieuwe organisatie van de Israëlitische eredienst in België. De Ministerraad heeft tevens een voorontwerp van wet goed-gekeurd tot wijziging van de wet van 5 april 1962. Dit voor-ontwerp handelt over de erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en de erkenning van de oprich\-ting van het bisdom Antwerpen en de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de eredien\-sten. (persbericht 9 van 18/07/1997) De Ministerraad heeft, in een tweede lezing, twee ontwerpen van wet goedgekeurd over de hervorming van het notariaat. Deze werden aangepast na het advies van de Raad van State en worden onder \-meer aangevuld met objectieve voor\-waarden voor de benoe\-ming tot notaris en erkend kandidaat-notaris. (persbericht 10 van 18/07/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de +teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige manier uit bepaalde landen uitgevoerd werden. (persbericht 11 van 18/07/1997) De Ministerraad keurde ook een voor\-ontwerp van wet over de +overna\-me van effecten van naamloze vennootschappen. Dit voorontwerp wil de dwingende aard van het uitkoop\-bod milderen t.a.v. de naamloze vennootschappen die geen beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan. (persbericht 12 van 18/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed die het aantal openstaande plaatsen voor gerechtelijke stagi\-airs vastleggen. (persbericht 13 van 18/07/1997) Economisch, sociaal en fiscaal beleid De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit over het Fonds voor Collectieve Uitrus\-tingen en Diensten (FCUD). (persbericht 14 van 18/07/1997) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat de administratiekosten van de Kas der Genees-kundige Verzorging van de N.M.B.S. vaststelt. (persbericht 15 van 18/07/1997) Verder keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State en in +derde lezing, een voorontwerp van programmawet goed met socia\-le bepalingen. (persbericht 16 van 18/07/1997) De Ministerraad keurde tevens, na advies van de Raad van State, een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid. (persbericht 17 van 18/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de RTBF vrijstelt van de verplichting om stagiairs in dienst te nemen. Deze vrijstelling geldt voor 1997. (persbericht 18 van 18/07/1997) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd waarbij de regeling van de gezinsbijslag voor de zelfstandigen op een aantal punten wordt gewijzigd. (persbericht 19 van 18/07/1997) Verder keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed over +het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. Het ene regelt de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de productie van dieren. Het andere regelt de geschillen over de betalingen aan het nieuwe Fonds. (persbericht 20 van 18/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het toewijzingspercentage wijzigt van de opbrengst van de BTW. Het gaat hier meer bepaald om het toewijzingspercentage voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de verdeelsleutel tussen het stelsel voor werknemers en het stelsel voor zelfstandigen. (persbericht 21 van 18/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat bepaalde uitvoeringsmodaliteiten omvat betreffende de invoering van de sociale vrijstelling van het remgeld. (persbericht 22 van 18/07/1997) Verder keurde de Ministerraad het document "Krachtlij\-nen voor de +overgang van de over\-heids\-besturen naar de euro" goed. (persbericht 23 van 18/07/1997) De Ministerraad nam kennis van drie maatregelen m.b.t. de +tussen\-perso\-nen in het goede\-renverkeer. Verder nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister van Vervoer over de binnenvaart. Algemeen beleid De Ministerraad ging akkoord om de luchtsteun van de Rijks\-wacht te wijzigen. (persbericht 24 van 18/07/1997) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed+ die de deeltijdse arbeid en de vrijwillige afvloeiing regelen voor militairen. (persbericht 25 van 18/07/1997) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin de personeels\-enve\-loppe vastgelegd wordt van de militai\-ren van het actief kader. Deze personeelsenveloppe geldt voor de krijgsmacht op vredes\-voet en buiten de periode van oorlog. (persbericht 26 van 18/07/1997) Daarnaast gaf de Ministerraad de Minister van Lands\-ver\-dediging de toelating om een overheidsopdracht te starten via een onder\-handelingsprocedure na oproep tot kandidatuur. De bedoeling is een contract af te sluiten voor het tewerkstellen van onder\-houdspersoneel in de logistieke eenhe\-den van de Marine voor een periode van 5 jaar. (persbericht 27 van 18/07/1997) De Ministerraad ging tevens akkoord om 24 bijkomende modificatiekits +voor F16-vliegtuigen aan te kopen. Dit gebeurt in het kader van het "Mid Life Update"-programma (MLU) voor de modernise\-ring van de F16's. (persbericht 28 van 18/07/1997) De Ministerraad heeft ook beslist om de firma Thomson-CSF +Electro\-nics Belgium te belasten met de vervanging van de huidige computers van het automatiseringssysteem van het luchtver\-keersleidingscentrum CANAC op de luchtha\-ven Brus\-sel-Nationaal. (persbericht 29 van 18/07/1997) Buitenlands beleid De Ministerraad besprak de voorstellen van de Interdeparte\-men\-tele Werkgroep voor de leningen van Staat tot Staat i.v.m. het derde deel van het programma voor de Staatsleningen. Het betreft het programma voor 1997. De Ministerraad besliste om de Belgische deelname aan de VN- operatie in Oost-Slavonië te verlengen. (persbericht 30 van