18 mei 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 mei 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 mei 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister benadrukte drie voorontwerpen die vandaag definitief goedgekeurd werden door de Ministerraad. Het gaat om voorontwerpen m.b.t. de fiscale hervorming, de programmawet over de begrotingscontrole en het stemrecht voor Belgen in het buitenland. Deze voorontwerpen werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. De Eerste Minister hoopt dat deze voorontwerpen voor het parlementair reces gestemd worden. De Ministerraad keurde - in tweede lezing en na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed m.b.t. de hervorming van de personenbelasting. (persbericht 1 van 18/05/2001) De Eerste Minister drong m.b.t. het voorontwerp van programmawet "begrotingscontrole 2001) aan op een snelle stemming in het parlement zodat de betrokken maatregelen uitgevoerd kunnen worden. (persbericht 2 van 18/05/2001) De Ministerraad belastte de Staatssecretaris voor Energie met de ondertekening van het protocol m.b.t. de elektriciteitsnetbeheerder en met het overleg met de Europese Commissie voor dit dossier. (persbericht 3 van 18/05/2001) De Ministerraad ging ook akkoord met de verlenging van het bestaan van de Technische dienst voor Spoorvervoer bij het Bestuur van het vervoer ter land alsook met de tenlasteneming van de uitgaven die betrekking hebben op de personeelskosten. (persbericht 4 van 18/05/2001) De Eerste Minister heeft vervolgens een overzicht gegeven van de overige punten die door de Ministerraad goedgekeurd werden. Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de omzetting van de derde Europese richtlijn over de Belgische arbeidsongevallenverzekering. (persbericht 5 van 18/05/2001) Tevens keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan. (persbericht 6 van 18/05/2001) De Ministerraad keurde - in tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over sociale, budgettaire en andere bepalingen dat betrekking heeft op de samenstelling van een tijdskrediet voor de ambtenaren van de openbare sector. (persbericht 7 van 18/05/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijke Besluit goed over de koopvaardijvloot. (persbericht 8 van 18/05/2001) De Ministerraad heeft akte genomen van een mededeling over de responsabilisering van de sociale parastatalen. (persbericht 9 van 18/05/2001) De Eerste Minister keurde tevens aan dat de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het kader van de problematiek van de au pair-jongeren. (persbericht 10 van 18/05/2001) De Ministerraad keurde ook definiteif een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die werden aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. Het gaat om: - ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de vaststelling voor het jaar 2001 van het bedrag bestemd voor de financiering van het administratief kader van de PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen). (persbericht 11 van 18/05/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit over het interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid. (persbericht 12 van 18/05/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit houdende sociale bepalingen. Het ontwerp schaft de beperking in de tijd af voor de toepassing van het voordeelbanenplan. (persbericht 13 van 18/05/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit over de indienstneming van langdurig werklozen. (persbericht 14 van 18/05/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. het zogenaamde "+1 plan". (persbericht 15 van 18/05/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de zogenaamde "+2 en +3 plannen". (persbericht 16 van 18/05/2001) - een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de PWA-arbeidscontracten (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen). (persbericht 17 van 18/05/2001) Ook nam de Ministerraad kennis van de vooruitgang die werd geboekt door de Technische commissies en van de stand van zaken m.b.t. betaling van de vergoedingen in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 18 van 18/05/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het protocol voor de aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie. (persbericht 19 van 18/05/2001) De Ministerraad keurde verder afwijkingen goed op de wet voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de federale adviesorganen. (persbericht 20 van 18/05/2001) Ook machtigde de Ministerraad de federale politie om een dienstcontract af te sluiten m.b.t. de terbeschikkingstelling van een databank van juridisch en commerciële aard (HELP). (persbericht 21 van 18/05/2001) De Ministerraad keurde - in tweede lezing - een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het verlenen van stemrecht aan de Belgen die in het buitenland verblijven. Het gaat om de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en voor de invoering van de vrije keuze van de gemachtigde in geval van stemming bij volmacht. (persbericht 22 van 18/05/2001) De Eerste Minister kondigde verder aan dat de toekenning van twee overheidsopdrachten voor de levering van gasolie verlengd worden voor een periode van 1 jaar. Er wordt immers gewacht op het advies van de Europese Commissie over de zogenaamde 'ethische clausule' bij overheidsopdrachten. (persbericht 23 van 18/05/2001) Ook stemde de Ministerraad in met het voorstel tot uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep in Brussel van 20 september 2000 in de zaak tussen de Belgische staat en GD international limited (GDI). (persbericht 24 van 18/05/2001) De Ministerraad ging tevens akkoord met een aanpassing van de kredieten die ter beschikking moeten worden gesteld van de Regie der Gebouwen in het kader van de restauratie van het architecturaal staatspatrimonium. (persbericht 25 van 18/05/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad beslist om een advies te vragen aan de Raad van State binnen de maand. Het gaat om een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de regels bepaalt inzake de berekening en indexering van het gemiddeld inkomen van het kantoor van een notaris. Dit ontwerp bepaalt ook de criteria van de eventuele correctie naar beneden toe om economische of billijkheidsreden. (persbericht 26 van 18/05/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de lijst van kansspelen vaststelt waarvan het gebruik toegestaan is in inrichtingen van klasse I (casino's). (persbericht 27 van 18/05/2001) De Ministerraad nam akte van een mededeling over het vaststellen door de Belgische Staat van een streefcijfer voor de vermindering van het aantal doden en zwaargewonden in het wegverkeer. De Ministerraad heeft de drie ministers de opdracht gegeven contact op te nemen met de Gewesten om deze bij het proces te betrekken. (persbericht 28 van 18/05/2001) Op voorstel van de Minister van Justitie keurde de Ministerraad een wijziging goed van het Koninklijk Besluit dat de Minister van Justitie machtigt op personen in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst. (persbericht 29 van 18/05/2001) De Eerste Minister deelde tevens mee dat België verheugd is dat het politieke leven in de Democratische Republiek zich normaliseert. De Eerste Minister en de Minister van Buitenlandse Zaken zullen op 30 juni in Kinshasa een actieplan voorstellen voor Centraal-Afrika. Dit voorstel moet uitgewerkt worden met de Europese Commissie. Op maandag 21 mei 2001 vindt een kernkabinet plaats om een antwoord te formuleren op het de manifestatie die zondag 20 mei 2001 in Brussel plaatsvindt. Om 10 zal de Minister van Werkgelegenheid hierover een persconferentie geven.