18 sep 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 september 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 september 1998 op Hertoginnedal van 11.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.00 uur een persconferentie geven in zaal 5 van de Kamer van Volksvertenwoordigers., inkom langs de Leuvensestraat 13. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de hevige stortregens van 13, 14 en 15 september 1998 erkend als een algemene ramp. Deze stortregens vielen op het grondgebied van verschillende Belgische gemeentes. De erkenning als algemene ramp gebeurt overeenkomstig de wet van 12 juni 1976. Het ontwerp bepaalt tevens de geografische uitgestrektheid van de ramp. ( persbericht 1 van 18/09/1998) Het vademecum 1998 algemene rampen, genaamd « Zo wordt uw dossier sneller afgehandeld » en het algemeen formulier voor aanvragen tot tegemoetkomingen zullen tijdens de persconferentie ter beschikking gesteld worden. De Ministerraad keurde een voorstel van de Minister van Wetenschapsbeleid goed over de evaluatie van de medisch-sociale opvangcentra voor druggebruikers. ( persbericht 2 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde tevens een algemene offerteaanvraag goed voor +de levering van bicolormuntplaatjes. Het gaat meer bepaald over de aankoop van bicolormuntplaatjes voor de jaren 1999, 2000, 2001. De offerteaanvraag wordt ingediend door de Koninklijke Munt van België (K.M.B.). ( persbericht 3 van 18/09/1998) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de technische voorstellen +van een werkgroep m.b.t. de aanwerving van bijkomende personeelsleden en werkingsmiddelen voor de Studiecommissie over het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse Gemeenschap van België, geplunderd of achterge-laten tijdens de oorlog van 1940-1945. ( persbericht 4 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde voorts een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de goedkeuring van toestellen die de omrekening verrichten van Belgische frank naar euro en omgekeerd. ( persbericht 5 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de samenkoppeling van de Minimale Verpleegkundige Gegevens (MVG) en de Minimale Klinische Gegevens (MKG). ( persbericht 6 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de uit-breiding van de bevoegdheden van de Planningscommissie "Medisch aanbod" tot het para-medisch beroep van logopedist. ( persbericht 7 van 18/09/1998) De Ministerraad besliste ook om 60.000.000 frank vrij te maken op de +algemene uitgavenbegroting voor 1998. Met dit bedrag zal België bijdragen aan de financiering van de verkiezingen in Bosnië-Herzegovina. ( persbericht 8 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat nieuwe investeringen in de Republiek Servië verbiedt. ( persbericht 9 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een voorontwerp van wet goed over +het Protocol over de bestrijding van strafbare gewelddaden op luchthavens voor internationale burgerluchtvaart. Dit Protocol is een aanvulling bij het Verdrag tot bestrijding van strafbaar gedrag tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart. ( persbericht 10 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over het+ Protocol tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino. Dit protocol bevat een samenwerkingsakkoord en regelt de douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en San Marino. ( persbericht 11 van 18/09/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over +een nieuw verdrag tussen de Europese Unie (EU) en Mexico. Het verdrag bevat akkoorden over partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking. ( persbericht 12 van 18/09/1998) De Ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd i.v.m. +het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Venezuela. Dit Akkoord gaat over de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. ( persbericht 13 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed i.v.m. de herziening van de wet over het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten. ( persbericht 14 van 18/09/1998) De Ministerraad stemde verder in met de vrijmaking van een bedrag van+ 10.000. 000 frank op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1998. Hiermee zullen diverse projecten op het gebied van preventieve diplomatie en noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties worden gefinancierd. ( persbericht 15 van 18/09/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een Overeenkomst over de uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU). ( persbericht 16 van 18/09/1998) De Ministerraad ging akkoord om zich te laten vertegenwoordigen bij +de Jaarlijkse Nationale Bedevaart naar de Belgische Militaire Kerkhoven aan de Ijzervlakte. ( persbericht 17 van 18/09/1998)