19 apr 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 april 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 april 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst bevestigd dat hij in het Parlement de uitbreiding gaat aankondigen van de oproep naar kandidaturen voor de post van afgevaardigd bestuurder van de NMBS. "Wij willen de meest bekwame persoon voor deze post vinden vóór 25april", heeft hij verklaard. De regering zoekt eveneens een beroeps in de sector logistiek om ABX te leiden. (persbericht 1 van 19/04/2002) De Eerste Minister heeft daarnaast een akkoord vermeld over een voorontwerp van wet tot hervorming van de bedrijfsbelasting en tot bevordering van investeringen, en ook over het voorontwerp van wet tot verschillende fiscale beschikkingen in verband met ecotaxen en ecoverminderingen. De teksten werden overgemaakt aan de Raad van State. De Ministerraad heeft ook meerdere maatregelen goedgekeurd betreffende het sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoten van zelfstandigen. Het is een eis die betrekking heeft op ongeveer 120.000 personen, vooral vrouwen, die niet genieten van eigen sociale rechten, maar van afgeleide rechten, via de hoofdzelfstandige (persbericht 2 van 19/04/2002) De Ministerraad heeft bovendien het volgende goedgekeurd: twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (Sociale Maribel). (persbericht 3 van 19/04/2002) de benoeming van de vijf voorgedragen voorzitters van de federale overheidsdiensten (FOD's) nadat deze een onderhoud hadden met hun respectievelijke ministers. (persbericht 4 van 19/04/2002) een federaal e-portaal te bouwen en te exploiteren. (persbericht 5 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij voor het jaar 2002 het bedrag wordt vastgesteld voor de financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA). (persbericht 6 van 19/04/2002) het nationaal actieplan voor de werkgelegenheid 2002. De Ministerraad belastte de Eerste Minister met het bijeenroepen van het Overlegcomité met op de dagorde de goedkeuring van het NAP. Ook belastte hij de Minister van Werkgelegenheid en Gelijke-Kansenbeleid met het bezorgen van het NAP aan de Europese Commissie vóór 1 mei 2002, na goedkeuring van het Overlegcomité. (persbericht 7 van 19/04/2002) een voorontwerp van wet rond de openbare uitgifte van effecten. (persbericht 8 van 19/04/2002) drie ontwerpen van koninklijk besluit over de kieswetgeving. (persbericht 9 van 19/04/2002) het "Activiteitenverslag 2002" van het Commissariaat-generaal voor de euro. Daarin wordt een volledig en positief "Overzicht van de voor de invoering van de euro verrichte operaties" opgemaakt. (persbericht 10 van 19/04/2002) een delegatie van bevoegdheid aan de Minister van Financiën met betrekking tot het uitschrijven en afsluiten van een openbare aanbesteding betreffende leveringen en diensten voor het ontwikkelen van het douanetarief op Internet. (persbericht 11 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor de Ioniserende Stralingen, opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. (persbericht 12 van 19/04/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit, waarvan het eerste betrekking heeft op de private radioverbindingen en het andere op de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken. (bericht persbericht 13 van 19/04/2002) een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, met betrekking tot de afgifte van afschriften in strafzaken en de verlaging van het expeditierecht. (persbericht 14 van 19/04/2002) een voorontwerp van wet over de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige manier uit EU-lidstaten werden ingevoerd. (persbericht 15 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten inzake erkenning van de organisaties voor juridische bijstand, van de samenstelling en werking van de commissie voor juridische bijstand, en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische bijstand. (persbericht 16 van 19/04/2002) een voorontwerp van wet betreffende de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. (persbericht 17 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toepassingsmodaliteiten inzake het bewijs van ophaling, sortering en het hergebruik en/of de recyclage van wegwerpfototoestellen. (persbericht 18 van 19/04/2002) twee voorontwerpen van wet met betrekking tot de douane. (persbericht 19 van 19/04/2002) een voorontwerp van wet rond de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. (persbericht 20 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit over de controle en de accreditatie van de certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afleveren. (persbericht 21 van 19/04/2002) een ontwerp van ministerieel besluit betreffende het verlenen van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België in zone 1 en zone 2, ingediend door HANSON AGGREGATES BELGIUM NV, Lanceloot Blondeellaan 1 te Zeebrugge. (persbericht 22 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme. (persbericht 23 van 19/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit inzake specifieke beperkende maatregelen tegen Zimbabwe. (persbericht 24 van 19/04/2002) een mededeling van de Minister van Landsverdediging rond de inzet van Belgische militairen in Karachi. (persbericht 25 van 19/04/2002) de inlassing van sociale en milieuclausules in de bilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 26 van 19/04/2002) de kandidatuur van België voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (mandaat 2007-2008. (persbericht 27 van 19/04/2002) een voorontwerp van wet tot instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie. (persbericht 28 van 19/04/2002) de aanwezigheid van de Minister van Economie, als vertegenwoordiger van de regering, op de herdenking van de 57ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen. (persbericht 29 van 19/04/2002)