19 dec 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 december 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 december 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 15.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad heeft zijn formeel akkoord gegeven aan de voorstellen van de Gewesten en Gemeenschappen over de hernieuwing van de Belgische leden van het Comité van de Regio's van de Europese Unie. (persbericht 1 van 19/12/1997) De Ministerraad besprak tevens de conclusies van de Europese Top van +Luxemburg. Deze bijeenkomst vond plaats op 12 en 13 december 1997. De Ministerraad keurde een beleidsnota goed over de ontwikkelingssamenwerking en nam een beslissing over de herstructurering van het ABOS. (persbericht 2 van 19/12/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed tot wijziging van de regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en materieel dat speciaal voor militair gebruik kan dienen, en de daaraan verbonden technologie. (persbericht 3 van 19/12/1997) Tevens keurde de Ministerraad twee leningen van staat tot staat goed.+ De eerste lening wordt toegekend aan Ecuador. De tweede komt toe aan China. Deze bedragen zijn ingeschreven in het saldo van het programma voor staatsleningen voor het jaar 1997. (persbericht 4 van 19/12/1997) De Ministerraad heeft de stabilisatie van USD-interestvoet toegestaan+ voor een uitvoerkrediet van 62 miljoen USD, met een terugbetalingsperiode van 10 jaar. (persbericht 5 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde eveneens twee voorontwerpen van wet goed over +de instemming met twee Europese overeenkomsten op het vlak van transport. Het betreft enerzijds de Europese overeenkomst inzake de belangrijke internationale spoorlijnen (AGC). Anderzijds gaat het om de Europese overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en de bijbehorende voorzieningen (AGTC). (persbericht 6 van 19/12/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +goedkeuring van twee verdragen m.b.t. het auteursrecht. (persbericht 7 van 19/12/1997) De Ministerraad besprak een nota over de problematiek van de drugs en+ de drugverslaving en de initiatieven die op dit vlak worden genomen. De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van omzendbrief goed met technische aanbevelingen voor de aansluitingen op Fedenet. Ook werd een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de voorbereiding van het federaal administratief openbaar ambt op de overgang naar het jaar 2000. (persbericht 8 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde eveneens een samenwerkingsovereenkomst goed +tussen de Regie der Gebouwen en de Provincie Waals-Brabant m.b.t. de inrichting van het vroegere Folon-Atheneum in Waver. In dit gebouw zullen de Provincieraad en het Provinciaal Administratief Centrum van de Provincie Waals-Brabant ondergebracht worden. (persbericht 9 van 19/12/1997) De Ministerraad ging akkoord om voor de Dienst MaatschappelijkWerk Strafrechtstoepassing van het Ministerie van Justitie de tweede verdieping te huren van het gebouw aan de Boulevard de la Sauvenière 32 in Luik. (persbericht 10 van 19/12/1997) De Ministerraad nam kennis van het rapport over de vooruitgang van de+ strijd tegen de vleesfraude. (persbericht 11 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde verder een aantal aankopen voor het leger +goed. (persbericht 12 van 19/12/1997) De Ministerraad ging akkoord om - via een onderhandelingsprocedure - +een opdracht te gunnen aan Bell-Thom in het kader van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van het programma "RITA 2000". De opdracht omvat de uitvoering van de systeem- en ontwikkelingsstudie i.v.m. het subsysteem voor de integratie van VHF-radio (RINTE-VHF). (persbericht 13 van 19/12/1997)Daarnaast keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen over de ondersteuningsactie "Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen, BGVM - Verdrag van Boedapest". (persbericht 14 van 19/12/1997) Verder keurde de Ministerraad een bijkomende financiering goed voor +de opbouw van een databank over de Belgische huishoudens. Deze databank wordt Gezinsdemografisch Panel genoemd. (persbericht 15 van 19/12/1997) De Ministerraad ging tevens akkoord om een studieopdracht te gunnen +aan het Studiebureau BEVAC m.b.t. de levering en de plaatsing van bebakeningsmateriaal op de Luchthaven Brussel-Nationaal. (persbericht 16 van 19/12/1997) De Ministerraad ging akkoord om via een algemene offerteaanvraag een overeenkomst af te sluiten met een bedrijf dat moet zorgen voor de centralisatie, de personalisatie en de verdeling van paspoorten van het "Europese model". (persbericht 17 van 19/12/1997) De Ministerraad ging eveneens akkoord om 4 parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen te huren voor de Metro-Rijkswachtbrigade van Brussel. (persbericht 18 van 19/12/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. (persbericht 19 van 19/12/1997) De Ministerraad bekrachtigde daarnaast een ontwerp van Koninklijk +Besluit voor de invoeging van de bepalingen over de evaluatie van de ambtenaren in bepaalde reglementaire teksten van het Ministerie van Financiën. (persbericht 20 van 19/12/1997) De Ministerraad heeft - in derde lezing - een voorontwerp van wet +goedgekeurd over de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Dit voorontwerp voert de verschillende verbintenissen uit over het kwalitatief intersectoraal akkoord 1995-1996. (persbericht 21 van 19/12/1997) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed voor de benoeming van 4 ombudsmannen bij de autonome overheidsbedrijven De Post en Belgacom. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een federale steun voorziet voor de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra voor het jaar 1997. (persbericht 22 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde ook twee voorontwerpen van wet goed over de +bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. (persbericht 23 van 19/12/1997) De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet over de boekhoudkundige+ beroepen. (persbericht 24 van 19/12/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de +Belgische wetgeving over de indeling van de arbeidstijd aanpast aan het Europees recht. (persbericht 25 van 19/12/1997) De Ministerraad heeft tevens - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goedgekeurd over het belastingstelsel op prestatiepremies. (persbericht 26 van 19/12/1997) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de +erkenning van niet-conventionele geneeswijzen. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit (*) goed over de subsidiëring door het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD). (persbericht 27 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 28 van 19/12/1997) De Ministerraad breidde de lijst uit van wetenschappelijke +instellingen die kunnen vrijgesteld worden van patronale bijdragen. Deze vrijstelling geldt met name wanneer deze instellingen bijkomende onderzoekers aanwerven. (persbericht 29 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ in verband met de cumulatie van pensioenen van het personeel van de openbare sector met andere inkomsten. Het gaat hier om cumulatie met inkomsten die voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervanginsinkomen. (persbericht 30 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +met bepalingen voor de toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde. (persbericht 31 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van ministerieel besluit+ goed over het rust- en overlevingspensioen van werknemers. Daarnaast stemde de Ministerraad ook in met twee ontwerpen van ministerieel besluit over het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen. (persbericht 32 van 19/12/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de maximale rendabiliteitsoppervlakten die de pachtwetgeving vermeldt voor vijf jaar vaststelt. Deze termijn gaat in vanaf 25 november 1997. (persbericht 33 van 19/12/1997) De Ministerraad ging akkoord met de verdeling van een bedrag van 33 +miljoen ten gunste van projecten die bijdragen tot de strijd tegen de armoede. Dit geld is afkomstig van de Nationale Loterij. (persbericht 34 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het gedeelte van de BTW-ontvangsten dat toegewezen wordt aan de alternatieve financiering van de sociale zekerheid vastlegt voor 1998. (persbericht 35 van 19/12/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 1997. Het ontwerp legt het bedrag van de monopolierente vast op 2,5 miljard frank.