19 jan 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 januari 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 januari 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat bepaald wanneer de personeelssterkte van de N.M.B.S. in aanmerking wordt genomen bij de controle van de representativiteit van de vakorganisaties in de sectorcomités. ( persbericht 1 van 19/01/1996) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waarbij de heer Hugo Weckx wordt voorgedragen tot Voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid. Hij zal de heer Roger Van Geen opvolgen, die op 31 mei 1995 is overleden. Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister van Ambtenarenzaken i.v.m. het overleg dat heeft plaats gevonden met de overheidsvakbonden. De Ministerraad heeft tevens kennis genomen van: - de voorstellen van de Minister Ambtenarenzaken met het oog op de reorganisatie van de Regie der Gebouwen; - de uitvoering van de renovatie van het Berlaymontgebouw; - de uitvoering van bepaalde beslissingen genomen tijdens het opmaken van de begroting 1996. ( persbericht 2 van 19/01/1996) De Ministerraad nam eveneens kennis van de mededeling van de Minister+ van Binnenlandse Zaken i.v.m. het project "ASTRID". Tot slot onderzocht de Ministerraad de waarborgen die België aan de VN had gevraagd opdat België het opperbevel over de internationale troepenmacht in Oost-Slavonië volwaardig zou kunnen uitvoeren.