19 jan 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 januari 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 januari 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft gezegd dat naast de goedkeuring van de globale beleidsnota over de drugs, die een punt van het regeerakkoord uitvoert, de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedkeurde voor de benoeming van de Directeur van de Koninklijke Muntschouwburg (KMS). (persbericht 1 van 19/01/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad de aanduiding van een Regeringscommissaris en de bepaling van zijn opdracht goed. (persbericht 2 van 19/01/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet (*) over de oprichting van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. (persbericht 3 van 19/01/2001) Verder heeft de Ministerraad beslist om een krediet van 600 miljoen BEF ter beschikking te stellen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor de financiering en verwerking van de BSE-tests voor een periode van 6 maanden. De Eerste Minister preciseerde dat het ging om een definitieve financiering van de BSE-tests door de federale overheid. (persbericht 4 van 19/01/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed m.b.t. de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. (persbericht 5 van 19/01/2001) De Ministerraad keurde ook de ontwerpen van ministerieel besluit goed waarbij de grensbedragen worden vastgelegd voor de toegelaten inkomsten die een invalide mijnwerker mag genieten uit hoofde van zijn beroepsbezigheid. (persbericht 6 van 19/01/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector. (persbericht 7 van 19/01/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de beslissing uitvoert van de Ministerraad van 28 april en 19 mei 2000 over een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen op het vlak van het bijhouden van aanwezigheidsdocumenten in de tuinbouwsector. (persbericht 8 van 19/01/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de startbaanovereenkomst. (persbericht 9 van 19/01/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de inschakeling van de werkzoekenden naar de startbaanovereenkomst en tot wijziging van het koninklijk besluit over de financiering van het begeleidingsplan. (persbericht 10 van 19/01/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met het Verdrag over de veiligheid van het personeel van de Verenigde Naties en het geassocieerd personeel. (persbericht 11 van 19/01/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat betrekking heeft op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden. (persbericht 12 van 19/01/2001) De Eerste Minister heeft bevestigd dat de politieke problemen wat betreft het statuut van de mandaatfuncties in de federale overheidsdiensten opgelost zijn. Er blijft nog een vraag open, die moet beantwoord worden op de volgende Ministerraad, meer bepaald over de samenstelling van de selectiecommissie. * * * Wat betreft de federale beleidsnota over de drugs heeft de Eerste Minister herhaald dat het regeerakkoord de noodzaak bepaalt van een globale aanpak van de problemen. De nota van bijna 70 pagina's beslaat de gehele problematiek. Het beleid is gebaseerd op drie pijlers: de preventie; de zorgverlening, risicobeperking en (her)integratie van problematisch druggebruik; de repressie tegenover de productie en handel. Vijf actiepunten zijn vastgelegd: geïntegreerde en globale benadering; epidemiologie, evaluatie en onderzoek; preventie; zorgverlening, risicobeperking en (her)integratie; repressie. Het strafrechtelijke beleid tegenover de druggebruiker blijft het ultieme middel. De repressie wordt enkel gebruikt wanneer de gebruiker voor maatschappelijke overlast zorgt. Aangezien er geen tussenkomst meer is voor "niet-problematisch" druggebruik wordt het beleid tegen de georganiseerde drughandel versterkt. Een bedrag van 500 miljoen frank wordt gereserveerd voor het opzetten van diverse acties. De Eerste Minister onderstreepte dat België de internationale richtlijnen alsook de Europese verbintenissen naleeft. Het nieuwe beleid stelt een einde aan de uiteenlopende toepassing door de verschillende parketten. Er komt een jaarlijkse evaluatie en een jaarlijkse verslag aan het Parlement.