19 jul 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 juli 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 juli 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 9. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister haalde de tweede begrotingscontrole als belangrijkste nieuws aan. Er waren geen grote hinderpalen. "We hebben zeer voorzichtig willen blijven ondanks de vooruitzichten van een versnelling van de economische groei." Voor de Eerste Minister zal het mogelijk zijn niet alleen op het einde van het jaar het begrotingsevenwicht te bereiken, maar zelfs tot een licht overschot. De Eerste Minister heeft de nadruk gelegd op de goedkeuring van het ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 en toelagen voor een aantal politiezones (persbericht 1 van 19/07/2002) en op de verhoging van de dotatie ingeschreven op de begroting van de federale politie en van de geïntegreerde werking. (persbericht 2 van 19/07/2002). Alle beschikkingen hiermee zijn getroffen om, vóór begin augustus, de meerkost van de politiehervorming. Als zich nog een probleem voordoet in de ene of andere zone, zal een individueel dossier ingediend mogen worden. Het zal onderzocht worden vóór het einde van de maand oktober. De Eerste Minister heeft nog gewezen op een voorontwerp van wet tot oprichting van een veiligheidskorps binnen het Ministerie van Justitie. (persbericht 3 van 19/07/2002) Deze oprichting moet de kosten voor de politiezone's verminderen. Bovendien keurde de Ministerraad de volgende punten goed: een ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten". (persbericht 4 van 19/07/2002) de stand van zaken van de voorbereiding van de vlucht en van de missie van de astronaut Frank De Winne. (persbericht 5 van 19/07/2002) de aankoop voor de Landcomponent van containers en aanverwant materieel voor kantonnementen PSO. (persbericht 6 van 19/07/2002) de aankoop van vier militaire satellietcommunicatiesystemen voor het commando- en steunschip GODETIA (BSL) en voor drie fregatten (FFA). (persbericht 7 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een voorlopige cel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.). (persbericht 8 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 9 van 19/07/2002) de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht inzake de aanmaak, de personalisatie, de initialisatie en de verdeling van de elektronische identiteitskaarten en de levering van certificatiediensten. (persbericht 10 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de elektronische identiteitskaart. (persbericht 11 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet betreffende de geautomatiseerde stembusgang (persbericht 12 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen. (persbericht 13 van 19/07/2002) een maatregel betreffende de subsidiëring, toegekend door de Minister van Justitie, voor 94 bedden in drie psychiatrische klinieken met low en medium risk geïnterneerden. (persbericht 14 van 19/07/2002) een bepaling betreffende de graden van de magistraten. (persbericht 15 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet met betrekking tot het toezicht op de beheersvennootschappen van rechten voor wat betreft het auteursrecht en de naburige rechten. (persbericht 16 van 19/07/2002) het huren, ten behoeve van het Ministerie van Financiën van een vervangend gebouw, gelegen aan de Terhulpensesteenweg te Overijse. (persbericht 17 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de statuten van De Post. (persbericht 18 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergunning aan SpaceChecker n.v., een Belgisch initiatief, voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten. (persbericht 19 van 19/07/2002) een voorontwerp van bijzondere wet en een voorontwerp van wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regeringen van de Gemeenschappen en van de Gewesten. (persbericht 20 van 19/07/2002) het rapport 2001 over de opvolging van de toepassing van resoluties van de Wereldconferentie over vrouwen te Peking in 1995. (persbericht 21 van 19/07/2002) de omzetting van het verzoek om advies van de Raad van State binnen de maand in een verzoek om advies binnen de drie dagen betreffende een voorontwerp van wet over de verzekeringsovereenkomst inzake juridische bescherming voor een vlottere toegang tot het gerecht. (persbericht 22 van 19/07/2002) een maatregel die werknemers van 45 jaar en ouder beschermt tegen ontslag. (persbericht 23 van 19/07/2002) de hervorming van de reglementering over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en over de arbeidskaarten. (persbericht 24 van 19/07/2002) het principe van sociale bescherming voor de onthaalouders. (persbericht 25 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet met het oog op het verlichten van de administratieve last die weegt op de werkgevers. (persbericht 26 van 19/07/2002) een reeks ontwerpen van koninklijk besluit betreffende technische aanpassingen van bestaande maatregelen van bijdragevermindering in het kader van de modernisering van de sociale zekerheid. (persbericht 27 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdrage voor ziekteverzekering zelfstandige in bijberoep. (persbericht 28 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de verzekerbaarheidsvoorwaarden in het verzekeringsstelsel tegen werkongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen. (persbericht 29 van 19/07/2002) akte van het evaluatierapport over de wet bepalende de voorwaarden volgens dewelke de locale autoriteiten kunnen genieten van een financiële steun van de staat in het kader van het stedenbeleid. (persbericht 30 van 19/07/2002) drie overeenkomsten in het kader van het Grootstedenbeleid. Zij werden afgesloten met de Stad Luik en de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. (persbericht 31 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen. (persbericht 32 van 19/07/2002) een mededeling betreffende de balans van de uitvoering van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling met het oog op de Wereldtop voor Duurzame ontwikkeling in Johannesburg (van 26 augustus tot 4 september 2002. (persbericht 33 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen. (persbericht 34 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt. (persbericht 35 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichting inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten. (persbericht 36 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. (persbericht 37 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld. (persbericht 38 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. (persbericht 39 van 19/07/2002) een Alouette III aan boord van een Nederlands fregat in de West-Caribische zee, in het kader van de bijdrage aan de bestrijding van het terrorisme. (persbericht 40 van 19/07/2002) de voorstellen besproken van FINEXPO betreffende het derde deel van het programma der staatsleningen voor 2002. (persbericht 41 van 19/07/2002) een bijdrage van maximum 1.420.000 euro in de financiering van de "Post-conflict Emergency Assistance Subsidy Account for PRGF-Eligible Countries", opgericht en beheerd door het IMF. (persbericht 42 van 19/07/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de Belgische internationale samenwerking. (persbericht 43 van 19/07/2002) de toekenning van een financiële steun, voor een bedrag van 100.000 EURO, aan het Bureau van de Palestijnse delegatie in Brussel, dit in het kader van het vredesproces in het Midden-Oosten. (persbericht 44 van 19/07/2002) een mededeling betreffende het invoeren van een gender-perspectief in de steun van België aan de Afghaanse wederopbouw. (persbericht 45 van 19/07/2002) een voorontwerp van wet tot instemming met het verdrag tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied (OCCAR) en met de bijlagen I, II, III en IV. (persbericht 46 van 19/07/2002) een nota betreffende de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo. (persbericht 47 van 19/07/2002) de bijkomende begrotingscontrole waartoe in het begin van dit jaar is beslist. (persbericht 48 van 19/07/2002)