19 jun 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 juni 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 juni 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie. (Bericht A4) De Ministerraad keurde eveneens drie protocolakkoorden goed bij een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Bericht A5) De Ministerraad stemde in met de huur door de Regie der Gebouwen van 4 extra kantoren in het gebouw aan de Defacqstraat 1 in Elsene. Het gaat om een ruimte van 151 m². (Bericht A6) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van bijzondere overeenkomst goed tussen de federale Staat enerzijds en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) anderzijds. (Bericht B7) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de derde mobilofoonvergunning toekent aan de maatschappij KPN-Orange Belgium. (Bericht B8) Daarnaast besprak de Ministerraad het antwoord van de werkgroep op vragen om advies over strafbepalingen. Het gaat meer bepaald om vragen over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over het onderwijs en een voorontwerp van Ordonnantie van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest over de bestraffing van overtredingen m.b.t. het leefmilieu. (Punt B9-B10) De Ministerraad ging verder akkoord om bij de firma Raytheon Systems Company 77 UHF-radio's aan te kopen voor het leger. (Bericht B11) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende fiscale en diverse bepalingen. (Bericht B15) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed met fiscale maatregelen voor de bevordering van de audiovisuele productie. (Bericht B17) Daarnaast keurde de Ministerraad het winstverdelingsplan goed van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 1998. (Bericht B18) Verder nam de Ministerraad kennis van het verslag van de werkgroep over de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid. (Punt B20) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. (Bericht A27) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de oprichting van een Commissie "Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de Sector van de Gezondheidszorg". Op die manier wordt gezorgd voor een reglementering en voor kwaliteitsgaranties m.b.t. de registratie van medische gegevens. (Bericht B28) De Ministerraad nam kennis van de conclusies van het voorzitterschap i.v.m. de Europese Top van Cardiff. Deze Top vond plaats op 15 en 16 juni 1998. (Punt B29) De Ministerraad ging verder akkoord om een bedrag van 17,7 miljoen frank vrij te maken op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1998. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de financiering van projecten i.v.m. preventieve diplomatie en noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties. (Bericht A31) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen België en de Tsjechische Republiek. (Bericht A32) Verder nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken m.b.t. de ontwerpen en de voorontwerpen van wet. (Punt C33). De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de Resolutie m.b.t. het vierde amendement van de statuten van het Internationaal