19 mrt 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 maart 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 maart 1999 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad besprak de stand van zaken van «Agenda 2000». Agenda 2000 omvat het geheel van documenten en rapporten dat door de Europese Raad van Madrid in 1995 aan de Europese Commissie gevraagd werd voor de latere uitbreiding van de Unie. Het dossier beschrijft onder meer de perspectieven van de ontwikke\-ling van de Unie en haar beleidsdomeinen (vooral landbouw en structurele hulp) voor het begin van de volgende eeuw. De Ministerraad nam kennis van de mededelingen van de Minister van Buitenlandse Zaken over de Europese Commissie en over de toestand in Kosovo. De Ministerraad keurde de verdragen goed voor de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, het Koninkrijk Zweden en de Republiek Finland tot het Schengen-akkoord en de Schengen overeenkomst. Verder keurde de Ministerraad een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Schengen-staten en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen. (persbericht 1 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een aanhangsel bij een overeenkomst tussen België en Frankrijk. Deze overeenkomst werd ondertekend in Brussel op 10 maart 1964. Ze moet dubbele belastingen voorkomen. De overeenkomst regelt tevens de wederzijdse administratieve en juridische bijstand m.b.t. inkomstenbelastingen. (persbericht 2 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed met afwijkende +bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Dit gebeurde om de uitvoering mogelijk te maken van het aanhangsel bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk ter voorkoming van dubbele belasting en voor de regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand m.b.t. de inkomstenbelastingen. (persbericht 3 van 19/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed over de overdracht van bossen en wouden van de federale Staat naar het Waalse Gewest. (persbericht 4 van 19/03/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord met de huur van een hangar en een+ aantal parkeerplaatsen door de Regie der Gebouwen. (persbericht 5 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. Dit ontwerp heeft betrekking op de personeelsleden van verschillende openbare instellingen van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap. (persbericht 6 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +tot wijziging van het Koninklijk Besluit over de vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van ministeries. (persbericht 7 van 19/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit dat de bijkomende en specifieke opdrachten bepaalt van de besturen en de andere diensten van de ministeries en van sommige instellingen van openbaar nut. (persbericht 8 van 19/03/1999) De Ministerraad besprak een ontwerp van Koninklijk Besluit over de +verloven en afwezigheden die worden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. De Ministrraad ging akkoord om het ontwerp voor overleg voor te leggen aan de vakbonden. De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken over een aantal principes m.b.t de veiligheid op de nationale luchthaven. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanpassing van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 27 juli 1998 dat de statuten van ASTRID bepaalt. Het project ASTRID moet een gemeenschappelijk radiocommunica\-tienetwerk tot stand brengen voor alle hulp- en veiligheidsdiensten. (persbericht 9 van 19/03/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de herstructurering van de buitendiensten van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart. (persbericht 10 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de manier bepaalt waarop de federale Staat de kosteloze geneeskundige verzorging regelt voor de oud-strijders en de oorlogsslachtoffers. (persbericht 11 van 19/03/1999) De Ministerraad besliste om het ontwerp van Koninklijk Besluit voor +de uitvoering van het artikel over de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Het ontwerp bevat de voorwaarden en modaliteiten i.v.m. de verkoop en de terbeschikkingstelling aan drugsverslaafden van steriel injectiemateriaal. (persbericht 12 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet over de +patiëntenrechten goed. De tekst werd aangepast aan het advies van de Raad van State. (persbericht 13 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed met +enkele aanpassingen aan de wetgeving over de maaltijdcheques. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de wetgeving wijzigt m.b.t. de tewerkstelling van jongeren in het kader van het jongerenbanenplan. De wijzigingen hebben meer bepaald betrekking op de werkgevers die zijn aangesloten bij het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit voor de uitvoering van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 14 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de sociale zekerheid. Het bepaalt voor 1999 het toewijzingspercentage van de opbrengst van de BTW aan de sociale zekerheid. Ook wordt de verdeelsleutel vastgelegd tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel van de zelfstandigen. (persbericht 15 van 19/03/1999) De Ministerraad keurde zes ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over+ het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij. Het gaat om de winstverdelingsplannen voor de jaren 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997.