19 mei 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 mei 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 mei 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat, op voorstel van de Minister van Werkgelegenheid, de Ministerraad een voorontwerp van wet goedkeurde over de gelijke toegang tot de vertegenwoordiging voor mannen en vrouwen. De dubbele pariteit zal op progressieve wijze worden ingevoerd. In een overgangsfase geldt namelijk de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de lijsten en zullen tevens op de eerste 3 plaatsen van de lijst beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn (dit in afwachting van de pariteit op de eerste 2 plaatsen). Deze hervorming zal toegepast worden vanaf 2001. De pariteit is een eerste element uit een pakket van maatregelen m.b.t. de politieke vernieuwing. De Eerste Minister benadrukte dat de kern van zijn Regering al paritair is samengesteld. Een tweede element is de overeenstemming van de kiesomschrijvingen in bepaalde provincies aan de provinciegrenzen, zoals dit bijvoorbeeld nu al het geval is in de provincies Namen, Luxemburg en Limburg. Het derde element is het uitwerken van een wetgeving voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters. Het voorontwerp van wet dat hiertoe zal worden opgesteld bevat ook andere bepalingen m.b.t. de gemeentelijke democratie (de verhouding tussen burgemeester, schepenen en gemeenteraad). Verder wordt mogelijk een kiesdrempel ingevoerd om versnippering te voorkomen. De Ministerraad heeft aan de Commissie voor Politieke Vernieuwing gevraagd om een discussie te voeren over de rol van onze politieke instellingen en de Kamer en de Senaat en over de invoering van het referendum. De Ministerraad verbindt zich ertoe om op basis van de discussie van deze werkgroep te bepalen welke artikels van de Grondwet voor herziening vatbaar zijn. De Eerste Minister herinnerde eraan dat reeds andere maatregelen genomen werden m.b.t. de politieke vernieuwing. Deze maatregelen liggen ofwel ter bespreking bij het Parlement, ofwel voor advies bij de Raad van State. De Eerste Minister kondigde aan dat de bevraging van de bevolking over de modernisering van de openbare besturen (het zogenaamde "Copernicusplan" plaats heeft van 8 tot 30 juni 2000. De bevraging zal gestuurd worden naar ongeveer 8 miljoen personen. Het doel is informatie te verstrekken aan de bevolking, maar ook om de burger de kans te geven om de hervorming eventueel bij te sturen. Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen op het vlak van het bijhouden van aanwezigheidsdocumenten in de tuinbouwsector. (persbericht 1 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde verder - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor in alle federale ministeries humanresourcescellen worden opgericht. In totaal zullen 14 experten voor deze cellen worden aangeduid. (persbericht 2 van 19/05/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. Dit gebeurt na de onderhandelingen over dit onderwerp de vakorganisaties in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten. (persbericht 3 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de evaluatie van het rijkspersoneel. (persbericht 4 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de verdeling van de bevoegdheden van de federale politie onder de diensten van de Commissaris-generaal en van de Directeurs-generaal. (persbericht 5 van 19/05/2000) Verder keurde de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Justitie, een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. het huwelijk. (persbericht 6 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van een aantal artikelen van de wet over de jeugdbescherming. (persbericht 7 van 19/05/2000) De Ministerraad nam kennis van een nota over een voorlopige structuur voor het identificeren van computervirussen die schadelijk kunnen zijn voor de nationale datanetwerken. Deze voorlopige structuur is nu reeds operationeel. (persbericht 8 van 19/05/2000) De Ministerraad ging akkoord om een procedure van openbare aanbesteding uit te schrijven voor enkele veiligheidswerken in de overheidsgebouwen. (persbericht 9 van 19/05/2000) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om voor het Ministerie van Financiën kantoor- en archiefruimte te huren in een gebouw te Menen. (persbericht 10 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Universiteit Gent en de Université Libre de Bruxelles toegang krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. De universiteiten zullen de gegevens gebruiken om de levenstoestand te volgen van de personen die meewerkten aan vroegere onderzoeken over de relatie tussen stress op het werk, werkverzuim en hart- en vaatziekten. (persbericht 11 van 19/05/2000) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van het luik Volksgezondheid en het luik Landbouw en Middenstand i.v.m. de dioxinecrisis. De eerste betalingen i.v.m. de economische schade aan de landbouwbedrijven zullen binnen de 2 komende weken gebeuren. (persbericht 12 van 19/05/2000) Tevens ging de Ministerraad akkoord met de samenstelling van een werkgroep, voorgezeten door mevrouw Bea Cantillon. Ze zal samengesteld worden uit ambtenaren en experten. Deze werkgroep zal meer bepaald een studie uitvoeren over de aanpassingen van de basisorganisatie ten gevolge van belangrijke evoluties in de economie, de arbeidsvormen en de gezinsstructuren. De Ministerraad onderzocht voor de eerste maal een pakket maatregelen dat discriminaties moet wegwerken tussen zelfstandigen en werknemers. Het kernkabinet zal deze maatregelen woensdag 24 mei verder bespreken. Vrijdag 26 mei zal de Ministerraad deze eerste reeks maatregelen goedkeuren. Dit moet leiden tot een verbetering van het statuut van zelfstandige op korte termijn, in afwachting van het rapport van de werkgroep "Cantillon". (persbericht 13 van 19/05/2000) * * * De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de exploitatie van diensten voor persoonlijke mobiele communicatie per satelliet. Door het ontwerp ontvangt de firma European Datacomm S.A. een vergunning voor de exploitatie van diensten voor persoonlijke mobiele communicatie per satelliet. (persbericht 14 van 19/05/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten met de firma N.V. DaimlerChrysler België Luxemburg. (persbericht 15 van 19/05/2000) De Ministerraad ging eveneens akkoord om via een onderhandelingsprocedure bij de firma Siemens Atea 68 modules aan te kopen voor de modernisering van de hertzbundels van het type CTM-209. Met deze hertzbundels worden straalbundels gerealiseerd tussen de verschillende betrokkenen bij het RITA 2000-programma. (persbericht 16 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van omzendbrief goed over de procedures voor de indiening van een ontwerp van wet. (persbericht 17 van 19/05/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bijdragen voor de sociale zekerheid voor de werkgevers die afhangen van de sector van de mijnwerkers. (persbericht 18 van 19/05/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor bij de Nationale Kas voor Rampenschade een bedrag van 150 miljoen frank overgezet wordt van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen naar het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen. (persbericht 19 van 19/05/2000) De Ministerraad ging akkoord om bij het Bestuur van het Vervoer te Land, tot ten laatste 1 juni 2001 een functionele cel op te richten onder de naam «Technische Steundienst voor Spoorvervoer» (TSDS). Hiervoor zal een overeenkomst afgesloten worden met de NMBS. Daarna moet een meer permanente structuur opgezet worden. (persbericht 20 van 19/05/2000De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). (persbericht 21 van 19/05/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van het Verslag aan de Regering van de Interdepartementale Preventiecel (IPC) voor het werkjaar 1999. (persbericht 22 van 19/05/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Nationale Loterij kan meewerken aan de «Europese Loterij 2000». (persbericht 23 van 19/05/2000)