19 nov 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 november 1998

De Ministerraad vergaderde op donderdag 19 november 1998 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad ging akkoord met een wijziging aan het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot regeling van de gevolgen van de beslissing om aan een landelijk politiekorps een stedelijk karakter te verlenen. Dit gebeurt om een aantal bestaande onregelmatigheden en onduidelijkheden op te heffen. (persbericht 1 van 19/11/1998) De Ministerraad heeft tevens een voorontwerp van wet goedgekeurd voor+ de wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. Het voorontwerp moet het opsporen mogelijk maken van stoffen in het lichaam die de rijvaardigheid beïnvloeden. (persbericht 2 van 19/11/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de+ regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. (persbericht 3 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde ook twee voorontwerpen van wet goed ter +uitvoering van een aantal eerder genomen beslissingen i.v.m. de hervorming van Justitie. (persbericht 4 van 19/11/1998) De Ministerraad wijdde een eerste bespreking aan het aantal +contractuelen dat voor 1999 in dienst wordt genomen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 5 van 19/11/1998) Tevens nam de Ministerraad kennis van een nota over de wervingexamens+ en aanstellingen in betrekkingen van adjunct-adviseur (juristen en economisten), informatici, vertalers-revisoren, programmateurs en boekhouders gedurende de periode 1993-1998. Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het beheer van de wervingsreserves. (persbericht 6 van 19/11/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om bijkomende ruimte te huren +voor diensten van het Ministerie van Justitie. (persbericht 7 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ de bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat. (persbericht 8 van 19/11/1998) Verder ging de Ministerraad akkoord om een procedure van openbare +aanbesteding te starten voor een contract m.b.t. de studie van infrastructuurwerken voor het leger. (persbericht 9 van 19/11/1998) Ook keurde de Ministerraad in een tweede lezing een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed voor de oprichting van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV). Ook neemt de Ministerraad akte van het Protocol van niet-akkoord dat werd opgesteld nadat de syndicale afgevaardigden de vergadering over het ontwerp verlieten. (persbericht 10 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat een maatregel verlengt ten gunste van de chronische patiënten. (persbericht 11 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde verder de amendementen goed op twee ontwerpen +van wet die de fiscale procedure hervormen. Deze ontwerpen werden besproken in de Senaatscommissie van Financiën en Economische Aangelegenheden. De Ministerraad stemde tevens in met de stabilisatie van de rente\-voet van de Amerikaanse dollar (UDS) voor een uitvoerkrediet van 75.000.000 USD, met een terugbetalingster\-mijn van 12 jaar voor een project m.b.t. een elektriciteitscentrale in Indië. (persbericht 12 van 19/11/1998) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van een mededeling van de +Minister van Landsverdediging over de zending van 2 militairen in het kader van het Airborne Minefields Detection Pilot Project. (persbericht 13 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met een overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Roemenië. (persbericht 14 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een Protocol dat een overeenkomst wijzigt tussen België en de Filipijnen. (persbericht 15 van 19/11/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging van het verdrag voor de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties. (persbericht 16 van 19/11/1998) De Ministerraad keurde de deelname van België goed aan het plan voor financiële steun aan Brazilië. Dit plan heeft hoofdzakelijk tot doel Brazilië te helpen om het macro-economisch stabiliseringsprogramma en de structurele hervormingen verder te zetten in stabiele omstandigheden. Dit plan moet ook de risico's voor Latijns-Amerika onderdrukken en de wereldeconomie die een verslechtering van de economische en financiële situatie in Brazilië zou teweegbrengen. (persbericht 17 van 19/11/1998) De Ministerraad nam kennis van het overzicht van de +uitvoeringsbesluiten over de invoering van de euro.