19 okt 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 19 oktober 1999 in de Wetstraat+ 16 van 9. 30 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Guy Verhofstadt. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van bepaalde categorieën van vreemdelingen die op het grondgebied van het Rijk verblijven. De inhoud van dit voorontwerp van wet komt overeen met de inhoud van het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1999. Het voorontwerp zal voor advies binnen de drie dagen naar de Raad van State gestuurd worden. Daarna wordt het voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.