19 sep 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 september 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 19 september 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 11.40 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de heer Luc Lavrysen, referendaris bij het Arbitragehof, de toestemming geeft om zijn ambt te cumuleren met een functie in de federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. (persbericht 1 van 19/09/1997) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +wijzi\-ging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Dit geeft de Minister van Financiën de mogelijkheid om de fiscale wetten ten opzichte van deze vreemdelingen correct toe te passen. (persbericht 2 van 19/09/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor de "Provinciale en Intercom\-munale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" voort\-aan be\-paal\-de infor\-matie uit het Rijksregister der natuurlijke personen mag opvragen. (persbericht 3 van 19/09/1997) Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed dat het algemeen reglement voor de bescherming tegen de ioniserende straling aanpast aan de Europese richtlijnen over de nucleaire veiligheid. (persbericht 4 van 19/09/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de sociale zekerheid voor werknemers. (persbericht 5 van 19/09/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de verlen\-ging van het satelliet-programma voor aardobservatie "SPOT". (persbericht 6 van 19/09/1997) De Ministerraad besliste ook om een vertegenwoordiger van de Regering+ naar de plechtigheid te sturen die op 22 september a.s. om 11.00 uur plaat\-sheeft ter ere van de helden van 1830. Deze plech\-tig\-hei\-d vindt plaats aan het Martelaarsplein te Brussel. Daarnaast besprak de Ministerraad de stand van zaken m.b.t. de indienst\-neming van contractu\-eel personeel door de federale ministeries en over\-heidsinstel\-lingen voor 1998. Deze con\-trac\-tu\-elen moeten uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbe\-hoef\-ten opvangen.