02 apr 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 april 1998

De Ministerraad vergaderde op donderdag 2 april 1998 in de Wetstraat +16 van 8. 00 uur tot 10.20 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad nam kennis van het verslag van de werkgroep "Modernisering van het beheer van de Sociale Zekerheid". ( persbericht 1 van 02/04/1998) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +over de non-profitsector. Daarnaast nam zij ook nog enkele specifieke maatregelen die deze sector ten goede moeten komen. ( persbericht 2 van 02/04/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over het +Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). ( persbericht 3 van 02/04/1998) Daarnaast bereidde de Ministerraad het overleg voor met de sociale +partners. De Ministerraad keurde eveneens de beheersplannen goed i.v.m. het asielbeleid. Deze plannen werden ingediend door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) en de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (VBV). Ook nam de Ministerraad kennis van de evaluatie van de eerste beheersplannen. ( persbericht 4 van 02/04/1998) De Ministerraad ging akkoord om het voorontwerp van organieke wet van+ de nationale politie voor dringend advies voor te leggen aan de Raad van State. ( persbericht 5 van 02/04/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest m.b.t. de slachtofferzorg. ( persbericht 6 van 02/04/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens omzet in Belgisch recht. ( persbericht 7 van 02/04/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +het mogelijk maakt maximaal 150 contractuele beambten bij de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen in dienst te houden voor opvulling van onbezette plaatsen in het kader bij gebrek aan laureaten van het wervingsexamen. ( persbericht 8 van 02/04/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Ministrieel Besluit +goed om het aantal referendarissen bij het Hof van Cassatie te bepalen. ( persbericht 9 van 02/04/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed met nieuwe +maatregelen voor de oorlogsslachtoffers. ( persbericht 10 van 02/04/1998) Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed over de hervorming van de verloven en afwezigheden die toegestaan worden aan de Rijksambtenaren. ( persbericht 11 van 02/04/1998) De Ministerraad keurde eveneens een aantal voorstellen goed over de wetenschappelijke ondersteuning van de samenstelling en exploitatie van de federale databanken voor sociaal-economisch gebruik. Dit project heet AGORA. ( persbericht 12 van 02/04/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om aan de Vlaamse +Interuniversitaire Raad (VLIR) en het Centre Interuniversitaire de la Communauté Française (CIUF) een bedrag van 8.178.900 frank ter beschikking te stellen. Hiermee zullen deze instellingen een ronde-tafelconferentie over universitaire samenwerking organiseren in Kinshasa. ( persbericht 13 van 02/04/1998) De Ministerraad nam ook kennis van het verslag over de opvolging van +de samenwerking met de Democratische Republiek Congo. De Ministerraad stemde in met de overdracht van 3.727.438 US$ van het Rentevergoedingsfonds van de Wereldbank naar het "Trust Fund". Het "Trust Fund" werd door de Wereldbank opgericht voor de financiering van de schuldverlichting van de armste landen met een zware schuldenlast in het kader van het HIPC-initiatief (Highly Indebted Poor Countries). ( persbericht 14 van 02/04/1998) De Ministerraad ging akkoord met de deelname van de Belgische +strijdkrachten aan de operatie Joint Forge (SFOR). ( persbericht 15 van 02/04/1998) De Ministerraad keurde tevens twee voorontwerpen van wet goed voor de aanpassing van een aantal wetten en Koninklijke Besluiten i.v.m. de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte. Met deze beslissing worden verordeningen en richtlijnen uitgevoerd van de instellingen van de Europese Gemeenschappen. De Ministerraad besliste de Heer Lucien Buysse voor te dragen voor het voorzitterschap van de Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse Gemeenschap in België achtergelaten bezittingen bij hun deportatie tijdens de oorlog 1940-1945. De Heer Buysse volgt