02 aug 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 augustus 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 augustus 1996, op Hertoginnedal, vanaf 10.00 uur tot 13.35 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 17.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Regering heeft, onmiddellijk na de goedkeuring van de drie kaderwetten door het Parlement, de stand van zaken opgemaakt m.b.t. de drie centrale doelstellingen, die in de kaderwetten vervat zijn, en de uitvoering ervan voorbereid: - de bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen; - de modernisering van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; - de realisatie van de budgettaire voorwaarden voor toetreding tot de monetaire unie. In die context werkte de Regering de voorbije acht dagen aan de voorbereiding van de begroting 1997. De voorbereiding en de uitvoering van deze begroting zullen cruciaal zijn wanneer begin 1998 de kandidaat-lidstaten worden aangeduid voor toetreding tot de Europese monetaire unie. Vier basisdocumenten werden besproken: - het economisch budget dat de uitgangspunten vooropstelt inzake onder meer economische groei, inflatie en rente; - het resultaat van de zogenaamde bilaterale en postbilaterale gesprekken over de uitgaven van de ministeriële departementen; - de raming van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. - het verslag van het beheerscomité van de sociale zekerheid m.b.t. het globaal beheer. 1. Met het oog op de vermindering van het begrotingstekort onderzocht de regering de cijfers voor de verwachte uitgaven en inkomsten, zowel van de federale begroting als van de sociale zekerheid en trok hieruit een eerste reeks van besluiten. De eerste reeks beslissingen heeft dan ook betrekking op de uitgaven. In een eerste ronde werd het objectief van een nulgroei van de primaire uitgaven ruimschoots verwezenlijkt. In 1997 dalen de kredieten zelfs in reële termen. Uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands produkt zouden de primaire uitgaven van de federale overheid aldus verminderen van 12, 5% in 1996 tot 12,2% waardoor het gewicht van de overheidsuitgaven in de economie afneemt met 0,3% procentpunt of 22 miljard. Daardoor worden de begrotingsnormen inzake de ontwikkeling van de overheidsuitgaven geëerbiedigd. Wat de sociale zekerheid betreft, werden meer bepaald in de ziekteverzekering voorstellen uitgewerkt om de uitgaven in 1996 en 1997 te beheersen. Een eerste reeks maatregelen werd