02 feb 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 februari 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 2 februari 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad 3 beslissingen heeft genomen m.b.t. de politiehervorming. Hij herinnerde eraan dat de federale politie op 1 januari 2001 van start is gegaan. Op 1 april 2001 komt de lokale politie. Het gaat om de volgende 3 beslissingen: - een voorstel tot wijziging van artikel 184 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat de organisatie en de bevoegdheden van de rijkswacht bij wet geregeld worden (persbericht 1 van 02/02/2001); - een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. diverse bepalingen over de juridische positie van het personeel van de politiediensten en m.b.t een aantal andere overgangsbepalingen (persbericht 2 van 02/02/2001); - een voorontwerp van wet m.b.t. het pensioen van het personeel van de politiediensten (persbericht 3 van 02/02/2001). Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bijdrage in de werkings- personeels- en installatiekosten van de kansspelcommissie vastlegt. Deze bijdrage moet betaald worden door de houders van een vergunning klasse A, B, C en E. (persbericht 4 van 02/02/2001) De Ministerraad ging tevens akkoord om een meerjarencontract af te sluiten voor de levering van en het verlenen van onderhouds- en bijstandsdiensten voor de HSA-wapensystemen (Holland Signaal Apparaten). Deze wapensystemen worden gebruikt in de fregatten van de Marine. (persbericht 5 van 02/02/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties de toelating gegeven om voor de Regie der Gebouwen, de Directie van Brussel 1, extra lokalen te huren. (persbericht 6 van 02/02/2001) De Ministerraad heeft de Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties gemachtigd om twee hangars te huren voor de opslag en de bewaring van archieven en in beslag genomen goederen. (persbericht 7 van 02/02/2001) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken m.b.t. de toekenning van vergoedingen in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 8 van 02/02/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bepalingen bevestigt m.b.t. de verplichte en vrijwillige bijdragen verschuldigd door de sector van de dierlijke voeding aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis. (persbericht 9 van 02/02/2001) De Eerste Minister deelde tevens mee dat België getrouw en exact de Europese maatregelen m.b.t. de BSE-crisis uitvoert. België is ook bereid om over de uitvoering van de verschillende maatregelen overleg te plegen met de Europese instanties. De regering is het echter niet eens met de uitspraken van de Europese commissaris voor het landbouwbeleid. De heer Fischler heeft immers voorgesteld om de meerkost van de maatregelen m.b.t. BSE deels te betalen door andere structurele hulp aan de landbouwers af te schaffen. De Eerste Minister benadrukt dat hierover eerst overleg moet gepleegd worden met de 15 leden van de landbouwraad. De Ministerraad heeft twee voorontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd m. b.t. de accreditering van geneesheren. (persbericht 10 van 02/02/2001) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot omschrijving van de erkenningscriteria van de tarificatiediensten. (persbericht 11 van 02/02/2001) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor de goedkeuring van afbraak- en asbestverwijderingsbedrijven. (persbericht 12 van 02/02/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vervanging van een lid van de Interdepartementele Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. (persbericht 13 van 02/02/2001) De Eerste Minister deelde verder mee dat de Ministerraad "Het Belgische scenario voor de overgang naar de chartale euro" goedkeurde. Het gaat om een administratieve rondzendbrief voor alle departementen. De Ministerraad nam ook kennis van de praktische schikkingen die zullen moeten genomen worden door de belangrijkste betrokken departementen (Financiën en Sociale Zaken) om de modaliteiten te bepalen voor de verdeling van de eurominikits aan de privé- en openbare sector en de modaliteiten voor de 'voorafgaande' bevoorrading van de sectoren die voortdurend in contact zijn met het grote publiek. De Minister van Financiën zal hierover volgende week een persconferentie houden. (persbericht 14 van 02/02/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de voorwaarden bij de verkoop van bedrijfsvoertuigen. (persbericht 15 van 02/02/2001) De Ministerraad heeft kennis genomen van de vooruitgang van de infrastructuurwerken voor het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie. (persbericht 16 van 02/02/2001) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de Gemeenschappelijke overeenkomst over de veiligheid van het beheer van gebruikte brandstoffen en over de veiligheid van het beheer van radioactief afval. (persbericht 17 van 02/02/2001) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat een eigendomsoverdracht regelt van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat meer bepaald om de overblijfselen van de gevel van het vroegere "Hotel Aubecq". (persbericht 18 van 02/02/2001) De Ministerraad nam ook kennis van het strategisch plan en het sociaal plan van De Post. De Ministerraad wacht nu op het 'groen licht' van de Europese Commissie over dit plan.