02 jun 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 juni 1999

De Ministerraad vergaderde op woensdag 2 juni 1999 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 11.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Vice-Eerste Ministers Luc Van Den Bossche (Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid) en Herman Van Rompuy (Begroting en Landbouw) zullen vandaag, woensdag, in de namiddag een persconferentie geven. Het juiste tijdstip zal later meegedeeld worden. De Ministerraad besprak de maatregelen i.v.m. de dioxineproblematiek. De Ministerraad heeft de Europese Top van 3 en 4 juni 1999 voorbereid. Deze Top vindt plaats in Keulen. De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om via een onderhandelingsprocedure een contract af te sluiten voor het vervoer van militair materieel. Het gaat om het vervoer van materieel tussen Zeebrugge en Durres (Albanië). Ook het eventueel vervoer over land in België van munitie is in het contract inbegrepen. De Ministerraad ging verder akkoord om één fregat in te zetten om toe te zien op het embargo ter ondersteuning van de operatie "Allied Force". Het schip zal daarom tot eind juli 1999 deelnemen aan de acties in de Adriatische Zee om leveringen van oorlogsmaterieel aan de Federale Republiek Joegoslavië te voorkomen. (persbericht 1 van 02/06/1999) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een Belgisch detachement +Licht Vliegwezen naar Albanië te sturen. (persbericht 2 van 02/06/1999) De Ministerraad stemde tevens in met de vrijmaking van een bedrag van+ 3 miljoen frank op de begroting van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag geldt als Belgische bijdrage aan de Dienst van de Verenigde Naties voor Mijnactie (UNMAS). (persbericht 3 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de nodige kredieten vrijmaakt voor bijkomende humanitaire hulp aan de Balkanlanden. (persbericht 4 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde - in een derde lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de overheveling van personeelsleden van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" (BTC). (persbericht 5 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de Belgische internationale samenwerking. (persbericht 6 van 02/06/1999) De Ministerraad ging eveneens akkoord met een wijziging van de +bijzondere overeenkomst die de financiering regelt van de acties i.v.m. ontwikkelingssamenwerking van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA). De Ministerraad stemde in met het vrijmaken van een bedrag van 62.200.000 frank op de begroting van Buitenlandse Zaken van 1999. Dit bedrag dient om verschillende projecten te financieren voor de bevordering van de mensenrechten, de preventieve diplomatie en de bijstand aan slachtoffers van conflictsituaties en de ondersteuning van gemeenschappelijke acties van de EU-lidstaten in het kader van het GBVB (Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid). (persbericht 7 van 02/06/1999) Daarnaast besprak de Ministerraad de voorstellen van FINEXPO i.v.m. +het tweede deel van het programma van de Staatsleningen voor 1999. (persbericht 8 van 02/06/1999) De Ministerraad ging akkoord om een fondsenvoorschot van 500.000 +frank toe te kennen aan de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. De commissie zal hiermee haar werkingsuitgaven verrichten. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de eigendomsoverdracht regelt van goederen die deel uitmaken van de Kasteelkapel in Edingen. De staat draagt deze goederen over aan het Waalse Gewest. Daarnaast keurde de Ministerraad de toekenning goed van een toelage aan het Erasmusziekenhuis. Deze toelage is bestemd voor de aankoop van apparatuur in het kader van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. (persbericht 9 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de benoeming van een aantal nieuwe leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Deze nieuwe leden vervangen een aantal leden die eervol ontslagen werden. De nieuwe leden worden benoemd voor een hernieuwbare periode van 4 jaar. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de kieskantons Zonnebeke en Chimay gebruik kunnen maken van een systeem voor optische lezing van de stembiljetten. Dit geldt ook voor de gemeenten die deel uitmaken van deze kantons. (persbericht 10 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ dienst Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegang geeft tot de informatie van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Ook zal deze dienst gebruik kunnen maken van het identificatienummer van het Rijksregister. (persbericht 11 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor de Dienst Kijk- en luistergeld van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en het informaticacentrum "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" (CIPAL) toegang krijgen tot de informatie van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Ook zullen deze diensten gebruik kunnen maken van het identificatienummer van het Rijksregister. (persbericht 12 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de oprichting van een bestand van administratieve sancties. Het gaat om sancties die inbreuken bestraffen die gepleegd zijn in het kader van voetbalwedstrijden. (persbericht 13 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de procedureregels wijzigt voor het houden van de gemeentelijke volksraadpleging. Tevens werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de datum van inwerkingtreding vaststelt van de wet van 13 mei 1999 voor de wijziging van de nieuwe gemeentewet over de gemeentelijke volksraadpleging. (persbericht 14 van 02/06/1999) De Ministerraad machtigde de Rijkswacht om een overeenkomst af te +sluiten voor het onderhoud van de telefooncentrales die in de brigades en de provinciale verkeerseenheden geïnstalleerd zijn. De overeenkomst zal na een onderhandelingsprocedure worden afgesloten met de firma "Matra Communication-EGT". (persbericht 15 van 02/06/1999) De Ministerraad ging verder akkoord met de gunning van een opdracht +aan de firma Siemens-Nixdorf Information Systems SA. Deze opdracht werd uitgeschreven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 16 van 02/06/1999) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Buitenlandse +Zaken om een overheidsopdracht te gunnen m.b.t. de telecommunicatie. Dit zal gebeuren via een onderhandelingsprocedure. (persbericht 17 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde het project goed voor de integratie van het +netwerk van de Administratie der directe belastingen in het nieuwe informaticanetwerk van het Ministerie van Financiën. (persbericht 18 van 02/06/1999) De Ministerraad ging akkoord met het afsluiten van een overeenkomst +tussen de Belgische Staat en de N.V. STRATEC. Deze overeenkomst gaat over een studie voor de verbetering van het statistisch instrument om de regelmaat van de treinen na te gaan. (persbericht 19 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de +netten voor de distributie van omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het gebied Brussel-Hoofdstad. (persbericht 20 van 02/06/1999) De Ministerraad besprak de opvolging van de werkgroep "Beyens". Deze +werkgroep behandelt de schadedossiers m.b.t. de overstromingen van de maand september 1998. De Ministerraad nam kennis van de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie over de vooruitgang in de politiehervorming. De Ministerraad keurde een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed i.v.m. Justitie. De Ministerraad keurde ook een aantal afwijkingen goed op de omzendbrief "budgettaire discipline". Het gaat om afwijkingen ten behoeve van een aantal diensten van het Ministerie van Justitie. (persbericht 21 van 02/06/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord dat de Regie der Gebouwen een kredietovereenkomst van maximaal 1,1 miljard frank afsluit voor de financiering van de renovatie van de Philipssite in Leuven. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 22 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed +over de ambtenaren die belast zijn met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen. (persbericht 23 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in bepaalde instellingen van openbaar nut. (persbericht 24 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de individuele geldelijke rechten van de contractuelen bij de ministeries. (persbericht 25 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het Koninklijk Besluit wijzigt m.b.t. de aanwerving van contractuelen in de administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut. (persbericht 26 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de uitbreiding van het toegestane aantal contractuelen voor uitzonderlijke en tijdelijke behoeften van het Bestuur Strafinrichtingen. (persbericht 27 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het informaticapersoneel van het Ministerie van Financiën. (persbericht 28 van 02/06/1999) De Ministerraad nam verder kennis van het eindverslag van het +adviesbureau ABC over fase 1 van het programma Admi-Euro. Dit programma moest de overheidsdiensten voorbereiden op de overgangsfase naar de euro. Uit het verslag blijkt dat de invoering van de euro op 1 januari 1999 geen belangrijke problemen heeft opgeleverd. De Ministerraad keurde de krachtlijnen goed van de sociale sector voor de definitieve fase van de overgang naar de euro. (persbericht 29 van 02/06/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de vaststelling van de ontledingskosten voor monsters van peren van de oogst 1998. (persbericht 30 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de bepaling van het budgettair objectief voor het betaald educatief verlof. (persbericht 31 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde tevens een aantal bijkomende maatregelen goed +om de veiligheid van de bloedtransfusies te verhogen. (persbericht 32 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de kosten voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van de invoering van de sociale identiteitskaart (SIS). (persbericht 33 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Ministerieel Besluit goed over+ de financieringnormen van het verplegend en verzorgend personeel van de K-diensten. (persbericht 34 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van ministerieel besluit +goed over de vaststelling van de ligdagprijs voor initiatieven voor beschut wonen. Het ontwerp past het budget aan voor de projecten voor beschut wonen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beslissingen m.b.t. de minimale psychiatrische gegevens, de medische functie en de anciënniteit van het personeel. (persbericht 35 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Ministerieel Besluit goed dat +de voorwaarden en regels vastlegt voor de bepaling van de prijs per verpleegdag en m.b.t. het budget voor de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten. (persbericht 36 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde tevens het contract "Pilootstudie voor de +telematica ten dienste van de gezondheidszorg" goed. (persbericht 37 van 02/06/1999) De Ministerraad ging akkoord met de vastlegging van een derde schijf +van 10 miljard frank voor de uitkering van de staatssubsidies m.b.t. de ligdagprijs in de ziekenhuizen. (persbericht 38 van 02/06/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Ministerieel Besluit+ goed dat de subsidies vastlegt voor sommige verenigingen voor palliatieve verzorging voor 1999. Het gaat meer bepaald om de verenigingen die een erkenningsakte hebben overgemaakt aan het bevoegde bestuur. (persbericht 39 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde - in tweede lezing - een reeks maatregelen +goed voor de hervorming van de sector van de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. (persbericht 40 van 02/06/1999) De Ministerraad heeft verder - na advies van de Raad van State - een +tweede deel ontwerpen van Koninklijk Besluit bij de wet voor de reorganisatie van de gezondheidszorg "Pax Medica" goedgekeurd. (persbericht 41 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de maatschappelijke zekerheid van de werknemers. Het gaat meer bepaald om een wijziging van het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de contractuele personeelsleden van de gemeenten, de verenigingen van de gemeenten en de instellingen die afhangen van de gemeenten. De Ministerraad ging akkoord om het ontwerp van Koninklijk Besluit dat ervoor zorgt dat de bijzondere forfaitaire vergoeding niet meetelt als loon waarop de sociale-zekerheidsbijdragen berekend worden, voor advies naar de Raad van State te sturen. Het ontwerp werd reeds goedgekeurd op 30 april 1999. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het mogelijk maakt een nieuw financieel instrument op de markt te brengen: de "index participation units". (persbericht 42 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de erkenning van de Effectenbeursvennootschap van Brussel. (persbericht 43 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over vrijstelling van belasting voor prijzen en subsidies die worden betaald en uitgekeerd aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de uitvoering van fiscale maatregelen. Ze handelen meer bepaald over de bevordering van de uitvoer en het onderzoek d.m.v. een fiscale vrijstelling voor de ondernemingen die bijkomend personeel aanwerven dat specifiek in de domeinen van uitvoer en onderzoek is tewerkgesteld. (persbericht 44 van 02/06/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de bevoegdheden regelt van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut. (persbericht 45 van 02/06/1999) De Ministerraad keurde een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit en ontwerpen van overeenkomst goed in het kader van de omzendbrief "budgettaire discipline". (persbericht 46 van 02/06/1999) De Ministerraad ging ook akkoord met de subsidiëring van een aantal +projecten voor armoedebestrijding. (persbericht 47 van 02/06/1999)